Verordening 2020/851 - Wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende gemeenschappelijke statistieken over migratie en internationale bescherming - EU monitor

EU monitor
Donderdag 29 oktober 2020
kalender

Verordening 2020/851 - Wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende gemeenschappelijke statistieken over migratie en internationale bescherming

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 22 juni 2020 gepubliceerd en is op 12 juli 2020 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2020/851van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming

officiële Engelstalige titel

Regulation (EU) 2020/851 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 amending Regulation (EC) No 862/2007 on Community statistics on migration and international protection
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2020/851
Origineel voorstel COM(2018)307 NLEN
Celex-nummer i 32020R0851

3.

Key dates

Document 18-06-2020; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 22-06-2020; PB L 198 p. 1-12
Inwerkingtreding 12-07-2020; in werking datum publicatie +20 zie art 2
01-03-2021; Toepassing Gedeeltelijke toepassing zie art 2
01-07-2021; Toepassing Gedeeltelijke toepassing zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

22.6.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 198/1

 

VERORDENING (EU) 2020/851VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 18 juni 2020

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 338, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (1),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

In Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad (2) wordt een gemeenschappelijk en vergelijkbaar juridisch kader vastgesteld voor Europese statistieken over migratie en internationale bescherming.

 

(2)

Om tegemoet te komen aan nieuwe behoeften binnen de Unie aan statistieken over migratie en internationale bescherming en gezien het feit dat de kenmerken van de migratie snel veranderen, bestaat een behoefte aan het instellen van een kader dat toelaat om snel te reageren op veranderende behoeften op het gebied van statistieken over migratie en internationale bescherming.

 

(3)

Om de Unie te ondersteunen bij het doeltreffend reageren op de problemen die migratie stelt, en bij het ontwikkelen van op de mensenrechten gebaseerde beleidsmaatregelen, is het noodzakelijk om gegevens over migratie en internationale bescherming te verzamelen over perioden korter dan een jaar.

 

(4)

Statistieken over migratie en internationale bescherming zijn van fundamenteel belang voor de bestudering, formulering en evaluatie van een breed scala aan beleidsmaatregelen, vooral wat betreft de respons op de binnenkomst van personen die bescherming in Europa zoeken, zodat de beste beleidsmaatregelen kunnen worden gedefinieerd en toegepast.

 

(5)

Tevens zijn statistieken over migratie en internationale bescherming van fundamenteel belang om een overzicht te hebben van de migratiebewegingen binnen de Unie en de lidstaten in de gelegenheid te stellen het Unierecht goed toe te passen, met inachtneming van de grondrechten, zoals opgenomen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het “Handvest”) en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

 

(6)

Om de kwaliteit, en vooral de vergelijkbaarheid, van de door de lidstaten verschafte gegevens te garanderen en om op Unieniveau betrouwbare overzichten op te stellen, moeten de gebruikte gegevens op dezelfde begrippen worden gebaseerd en dezelfde referentiedatum of -periode betreffen.

 

(7)

De verstrekte gegevens over migratie en internationale bescherming moeten overeenstemmen met de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 862/2007 verkregen relevante statistieken.

 

(8)

Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad (3) biedt een referentiekader voor Europese statistieken over migratie en internationale bescherming. In het bijzonder vereist deze verordening van de lidstaten dat zij de beginselen van professionele onafhankelijkheid, onpartijdigheid, objectiviteit, betrouwbaarheid, statistische geheimhouding en kosteneffectiviteit, alsmede de daarin gespecificeerde kwaliteitscriteria, in acht nemen.

 

(9)

Kwaliteitsverslagen zijn essentieel voor het beoordelen en verbeteren van en het communiceren over de kwaliteit van de Europese statistieken. Het Comité voor het Europees statistisch systeem heeft zijn goedkeuring gehecht aan een norm van het Europees statistisch systeem (ESS-norm) inzake de structuur van kwaliteitsverslagen, in overeenstemming met de bepaling betreffende de kwaliteit van statistieken die is vastgelegd in Verordening (EG) nr. 223/2009. Die...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.