COM(2020)633 EU
Standpunt EU in de Gezamenlijke Raad met de SADC-EPO-staten met betrekking tot de aanpassing van bepaalde referentiehoeveelheden in bijlage IV

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de EU moet worden ingenomen in de Gezamenlijke Raad die is opgericht krachtens de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds, met betrekking tot de aanpassing van bepaalde referentiehoeveelheden in bijlage IV bij de EPO

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken, on behalf of the EU, in the Joint Council established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the SADC EPA States, of the other part, as regards the adjustment of certain reference quantities contained in Annex IV of the EPA
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2020)633 NLEN
Extra COM-nummers COM(2020)633
Procedurenummer i 2020/0284(NLE)
Celex-nummer i 52020PC0633

2.

Key dates

Document 05-10-2020
Online publicatie 05-10-2020
Besluit 30-11-2020; Besluit 2020/1831
Bekendmaking in Publicatieblad i 04-12-2020; PB L 409 p. 36-37

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.