Besluit 2020/1583 - Standpunt EU in het Partnerschapscomité dat is opgericht bij de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst met Armenië over de vervanging van de lijst van personen die in geschillenbeslechtingsprocedures als arbiter kunnen optreden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 30 oktober 2020 gepubliceerd en is op 23 oktober 2020 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2020/1583 van de Raad van 23 oktober 2020 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Partnerschapscomité dat is opgericht bij de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, over de vervanging van de lijst van personen die in geschillenbeslechtingsprocedures als arbiter kunnen optreden

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2020/1583 of 23 October 2020 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Partnership Committee established by the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part, as regards the replacement of the list of individuals to serve as arbitrators in dispute-settlement proceedings
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2020/1583
Origineel voorstel COM(2020)584 NLEN
Celex-nummer i 32020D1583

3.

Key dates

Document 23-10-2020; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 30-10-2020; PB L 362 p. 23-24
Inwerkingtreding 23-10-2020; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

30.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 362/23

 

BESLUIT (EU) 2020/1583 VAN DE RAAD

van 23 oktober 2020

betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Partnerschapscomité dat is opgericht bij de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, over de vervanging van de lijst van personen die in geschillenbeslechtingsprocedures als arbiter kunnen optreden

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (1) (“de overeenkomst”) is namens de Unie ondertekend overeenkomstig Besluit (EU) 2018/104 van de Raad (2) en wordt voorlopig gedeeltelijk toegepast sinds 1 juni 2018.

 

(2)

Overeenkomstig artikel 339, lid 1, van de overeenkomst heeft het Partnerschapscomité op zijn vergadering van 17 oktober 2019 een lijst opgesteld van 15 personen die bereid en in staat zijn als arbiter op te treden (hierna “de lijst van arbiters” genoemd).

 

(3)

Armenië heeft de Unie ervan in kennis gesteld dat één van de door dat land voorgestelde personen niet langer voldoet aan de voorwaarden van artikel 339, lid 2, van de overeenkomst en derhalve moet worden vervangen.

 

(4)

Om de werking van de voorlopig toegepaste bepalingen van de overeenkomst te waarborgen, dient het Partnerschapscomité een besluit tot vervanging van de lijst van arbiters door een gewijzigde lijst vast te stellen.

 

(5)

Het is passend het namens de Unie in het Partnerschapscomité in te nemen standpunt te bepalen, aangezien het besluit van het Partnerschapscomité tot vervanging van de lijst van arbiters voor de Unie bindend zal zijn,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Partnerschapscomité dat is opgericht bij de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, over de vervanging van de lijst van arbiters als bedoeld in artikel 339 van die overeenkomst, wordt gebaseerd op het overeenkomstige ontwerpbesluit van het Partnerschapscomité (3).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 23 oktober 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

  • S. 
    SCHULZE
 

  • (2) 
    Besluit (EU) 2018/104 van de Raad van 20 november 2017 betreffende de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (PB L 23 van 26.1.2018, blz. 1).
  • (3) 
    Zie document ST 11524/20 op http://register.consilium.europa.eu
 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.