Besluit 2020/1599 - Bepaling van het namens de EU in te nemen standpunt in de gemengde raadgevende werkgroep die is ingesteld bij het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom, over de vaststelling van haar reglement van orde

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 3 november 2020 gepubliceerd en is op 23 oktober 2020 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2020/1599 van de Raad van 23 oktober 2020 tot bepaling van het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de gemengde raadgevende werkgroep die is ingesteld bij het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, over de vaststelling van haar reglement van orde

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2020/1599 of 23 October 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Consultative Working Group established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community as regards the adoption of its rules of procedure
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2020/1599
Origineel voorstel COM(2020)636 NLEN
Celex-nummer i 32020D1599

3.

Key dates

Document 23-10-2020; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 03-11-2020; PB L 365 p. 3-8
Inwerkingtreding 23-10-2020; in werking datum document zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

3.11.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 365/3

 

BESLUIT (EU) 2020/1599 VAN DE RAAD

van 23 oktober 2020

tot bepaling van het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de gemengde raadgevende werkgroep die is ingesteld bij het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, over de vaststelling van haar reglement van orde

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 50, lid 2,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (hierna “het terugtrekkingsakkoord” genoemd) is gesloten bij Besluit (EU) 2020/135 van de Raad (1) en is op 1 februari 2020 in werking getreden.

 

(2)

De gemengde raadgevende werkgroep (hierna “de werkgroep” genoemd) is ingesteld bij artikel 15, lid 1, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland bij het terugtrekkingsakkoord (hierna “het protocol” genoemd) en dient als forum voor de uitwisseling van informatie en onderlinge raadpleging over de uitvoering van het protocol.

 

(3)

Op grond van artikel 15, lid 2, van het protocol dient de werkgroep te worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de Unie en het Verenigd Koninkrijk en dient zij haar taken uit te voeren onder toezicht van het bij artikel 165, lid 1, onder c), van het terugtrekkingsakkoord ingestelde gespecialiseerd comité voor vraagstukken betreffende de uitvoering van het protocol, waaraan zij verslag dient uit te brengen.

 

(4)

Op grond van artikel 15, lid 6, van het protocol dient de werkgroep met wederzijdse instemming haar eigen reglement van orde vast te stellen.

 

(5)

Gelet op het doel en de samenstelling van de werkgroep en haar relatie met het gespecialiseerd comité voor vraagstukken betreffende de uitvoering van het protocol moet het reglement van orde zo veel mogelijk overeenstemmen met het reglement van orde dat in bijlage VIII bij het terugtrekkingsakkoord is vastgesteld voor de bij artikel 165, lid 1, van het terugtrekkingsakkoord ingestelde gespecialiseerde comités.

 

(6)

Het is dus passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie in de werkgroep moet worden ingenomen.

 

(7)

Met het oog op een snelle toepassing van de in dit besluit vervatte maatregelen moet dit besluit in werking treden op de datum waarop het wordt vastgesteld,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het namens de Unie in de bij artikel 15, lid 1, van het protocol ingestelde werkgroep in te nemen standpunt over de vaststelling van het reglement van orde van de werkgroep op grond van artikel 15, lid 6, van het protocol is gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van de werkgroep.

Artikel 2

Het besluit van de werkgroep wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 23 oktober 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

  • S. 
    SCHULZE
 

  • (1) 
    Besluit (EU) 2020/135 van de Raad van 30 januari 2020 betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB L 29 van 31.1.2020, blz. 1).
 

BIJLAGE

BESLUIT Nr. .../2020 VAN DE BIJ HET AKKOORD INZAKE DE TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND UIT DE EUROPESE UNIE EN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.