COM(2020)728 - Machtiging van Nederland af te wijken van de artikelen 168 en 168 bis van de btw-richtlijn - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 22 januari 2021
kalender

COM(2020)728 EU
Machtiging van Nederland af te wijken van de artikelen 168 en 168 bis van de btw-richtlijn

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij Nederland wordt gemachtigd een bijzondere maatregel in te voeren die afwijkt van de artikelen 168 en 168 bis van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising the Netherlands to introduce a special measure derogating from Articles 168 and 168a of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2020)728 NLEN
Extra COM-nummers COM(2020)728
Procedurenummer i 2020/0323(NLE)
Celex-nummer i 52020PC0728

2.

Key dates

Document 17-11-2020
Online publicatie 17-11-2020
Besluit 18-12-2020

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.