COM(2020)841 EU
Standpunt dat namens de EU in het Gemengd Comité van het terugtredingsakkoord van het VK uit de EU moet worden ingenomen mbt de samenstelling van het arbitragepanel

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité dat is opgericht bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met betrekking tot de vaststelling van een besluit tot vaststelling van een lijst van 25 personen die bereid en in staat zijn om als leden van een uit hoofde van het Terugtrekkingsakkoord ingesteld arbitragepanel op te treden en op een reservelijst te worden opgenomen van personen die bereid en in staat zijn om als leden voor de Unie van een uit hoofde van het Terugtrekkingsakkoord ingesteld arbitragepanel op te treden

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community as regards the adoption of a decision establishing a list of 25 persons who are willing and able to serve as members of an arbitration panel under the Agreement and on a reserve list of persons who are willing and able to serve as Union members of an arbitration panel under the Agreement
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2020)841 NLEN
Extra COM-nummers COM(2020)841
Procedurenummer i 2020/0373(NLE)
Celex-nummer i 52020PC0841

2.

Key dates

Document 27-01-2021
Online publicatie 27-01-2021
Besluit 22-12-2020; Besluit 2020/2232
Bekendmaking in Publicatieblad i 28-12-2020; PB L 437 p. 182-187

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.