Verordening 2020/2131 - Afschaffing van de douanerechten op bepaalde goederen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is geldig van 1 augustus 2020 tot 31 juli 2025.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2020/2131 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende de afschaffing van de douanerechten op bepaalde goederen

officiële Engelstalige titel

Regulation (EU) 2020/2131 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the elimination of customs duties on certain goods
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2020/2131
Origineel voorstel COM(2020)496 NLEN
Celex-nummer i 32020R2131

3.

Key dates

Document 16-12-2020; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 18-12-2020; PB L 430 p. 1-4
Ondertekening 16-12-2020
Inwerkingtreding 01-08-2020; Toepassing zie art 5.2
18-12-2020; in werking datum publicatie zie art 5.1
Deadline 01-08-2020; zie art 5.4
18-12-2020; zie art 5.4
Einde geldigheid 31-07-2025; zie art. 5.2

4.

Wettekst

18.12.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 430/1

 

VERORDENING (EU) 2020/2131 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 16 december 2020

betreffende de afschaffing van de douanerechten op bepaalde goederen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (1),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Unie en de Verenigde Staten van Amerika (de “Verenigde Staten”) hebben de omvangrijkste en diepste bilaterale handels- en investeringsbetrekkingen ter wereld en hebben sterk geïntegreerde economieën. De wederzijdse handel in goederen en diensten tussen beide partijen is goed voor meer dan 1 biljoen EUR per jaar, wat ongeveer 3 000 miljoen EUR per dag is. Deze nauwe handels- en investeringsrelatie is gunstig voor consumenten, werknemers, bedrijven en investeerders.

 

(2)

De Unie is vastbesloten haar handels- en investeringsrelatie met de Verenigde Staten te verbeteren. Dit omvat onder meer het aanwenden van nieuwe manieren om de bilaterale handelsbetrekkingen te verbeteren, handelsbelemmeringen aan te pakken en lopende handelsgeschillen op te lossen. Om verdere verstoring van deze handelsrelatie te voorkomen, moeten voor een beperkt aantal goederen de invoerrechten van de Unie voor een periode van vijf jaar op erga-omnesgrondslag worden afgeschaft.

 

(3)

De afschaffing van douanerechten moet afhankelijk zijn van de daadwerkelijke uitvoering door de Verenigde Staten van hun aangekondigde verlaging van douanerechten op een bepaald aantal goederen en van het niet-invoeren door de Verenigde Staten van nieuwe maatregelen die de doelstellingen van de Gezamenlijke verklaring van de Verenigde Staten en de Europese Unie over een tariefovereenkomst van 21 augustus 2020 (de “gezamenlijke verklaring”) (2) zouden ondermijnen.

 

(4)

De afschaffing van de douanerechten moet van toepassing zijn met ingang van dezelfde datum als de daadwerkelijke uitvoering van de aankondiging van de Verenigde Staten wat betreft de verlaging van hun douanerechten op een bepaald aantal goederen, namelijk vanaf 1 augustus 2020.

 

(5)

Om te zorgen voor uniforme voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening moeten er aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend om de toepassing van deze verordening tijdelijk op te schorten indien niet aan de in deze verordening genoemde voorwaarden is voldaan. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad (3).

 

(6)

Gezien de urgentie om verdere verstoringen van de handelsrelatie tussen de Unie en de Verenigde Staten te vermijden, moet deze verordening onmiddellijk na de bekendmaking ervan in werking treden. Om dezelfde reden wordt het ook passend geacht om te voorzien in een uitzondering op de periode van acht weken bedoeld in artikel 4 van Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie is gehecht,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Afschaffing van douanerechten

De van toepassing zijnde invoerrechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor de goederen die zijn ingedeeld in de in deel I van de bijlage vermelde tariefposten bedragen 0 % (vrij van rechten) op erga-omnesgrondslag.

Artikel 2

Voorwaarden voor de afschaffing van douanerechten

Voor de afschaffing van de douanerechten voor de goederen die zijn...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.