Besluit 2021/671 - Standpunt EU in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten met betrekking tot de vaststelling van een besluit tot verhoging van de overheidssteun voor exportkredieten in de vorm van plaatselijke uitgaven

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 26 april 2021 gepubliceerd en is op 20 april 2021 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2021/671 van de Raad van 20 april 2021 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten met betrekking tot de vaststelling van een besluit tot verhoging van de overheidssteun voor exportkredieten in de vorm van plaatselijke uitgaven

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2021/671 of 20 April 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union in the written procedure by the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits as regards the adoption of a decision to increase official support for export credits in the form of local costs
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2021/671
Origineel voorstel COM(2021)114 NLEN
Celex-nummer i 32021D0671

3.

Key dates

Document 20-04-2021; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 26-04-2021; PB L 141 p. 19-20
Inwerkingtreding 20-04-2021; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

26.4.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 141/19

 

BESLUIT (EU) 2021/671 VAN DE RAAD

van 20 april 2021

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten met betrekking tot de vaststelling van een besluit tot verhoging van de overheidssteun voor exportkredieten in de vorm van plaatselijke uitgaven

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De richtsnoeren in de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten (“de regeling”) zijn in de Unie van toepassing krachtens Verordening (EU) nr. 1233/2011 van het Europees Parlement en de Raad (1).

 

(2)

Op de 145e zitting van de vergadering van deelnemers aan de regeling die op 17 november 2020 heeft plaatsgevonden, is overeengekomen om in een schriftelijke procedure een besluit tot wijziging van de regeling vast te stellen om de overheidssteun voor exportkredieten in de vorm van plaatselijke uitgaven te verhogen.

 

(3)

Het beoogde besluit om de overheidssteun voor plaatselijke uitgaven te verhogen, moet voorzien in een aanpassing van de bepalingen inzake steun voor plaatselijke uitgaven in de regeling aan de bestaande handels- en productiepatronen. Mondiale waardeketens hebben de aankoopbeslissingen van exporteurs veranderd en de meeste exporteurs betrekken nu leveringen uit meerdere landen en in toenemende mate uit het land waar de afnemer is gevestigd. Om exporteurs in de Unie meer flexibiliteit te bieden en optimale inkoopstrategieën mogelijk te maken, moet het plafond voor overheidssteun voor plaatselijke uitgaven worden verhoogd van 30 % naar 40 % van de waarde van de exportcontracten in hoge-inkomenslanden, en van 30 % naar 50 % van de waarde van het exportcontract in midden- en lage-inkomenslanden.

 

(4)

Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen over het besluit dat moet worden vastgesteld door de deelnemers aan de regeling in de schriftelijke procedure, aangezien het beoogde besluit beslissende invloed kan hebben op de inhoud van het Unierecht, krachtens artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1233/2011,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten met betrekking tot de vaststelling van een besluit tot verhoging van de overheidssteun voor exportkredieten in de vorm van plaatselijke uitgaven wordt gebaseerd op het voorstel van de Unie (2).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 20 april 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

A.P. ZACARIAS

 

  • (1) 
    Verordening (EU) nr. 1233/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 betreffende de toepassing van bepaalde richtsnoeren op het gebied van door de overheid gesteunde exportkredieten en tot intrekking van de Beschikkingen 2001/76/EG en 2001/77/EG van de Raad (PB L 326 van 8.12.2011, blz. 45).
  • (2) 
    Zie document ST 7202/21 op http://register.consilium.europa.eu
 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.