Bescherming EU-begroting: Europees Openbaar Ministerie operationeel op 1 juni

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 26 mei 2021.

De Commissie heeft vandaag officieel bevestigd dat het Europees Openbaar Ministerie (EOM) op 1 juni operationeel zal zijn.

Věra Jourová i, vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie: “De eindstreep is in zicht: het eerste onafhankelijke EU-orgaan voor het onderzoeken en vervolgen van strafbare feiten die schade aan de EU-begroting toebrengen, is bijna een feit. Vanaf 1 juni zullen de Europese aanklagers, onder de vastberaden leiding van Laura Kövesi, erop toezien dat er geen euro van de EU-begroting in criminele handen komt en verspild wordt aan corruptie of fraude.”

Didier Reynders i, commissaris voor Justitie: “De start van het Europees Openbaar Ministerie markeert een nieuwe fase in de geschiedenis van de Europese integratie. Dit Europese orgaan heeft als kerntaak de financiële middelen van de EU in het gemeenschappelijk belang van onze burgers te beschermen tegen criminelen. Het EOM zal met arendsogen toezien op de uitvoering van NextGenerationEU, zodat de financiële middelen optimaal worden ingezet om onze economieën er weer bovenop te helpen.”

Het EOM heeft tot taak strafbare feiten die de EU-begroting schaden, strafrechtelijk te onderzoeken en te vervolgen. Het is het eerste supranationale parket. Het EOM is belast met het onderzoek en de vervolging van bepaalde soorten fraude en andere strafbare feiten die schade toebrengen aan de financiële belangen van de EU, meer bepaald:

  • fraude in verband met de uitgaven en ontvangsten van de EU;
  • btw-fraude (indien er twee of meer lidstaten bij betrokken zijn en er een bedrag van ten minste 10 miljoen EUR mee is gemoeid);
  • witwassen van vermogensbestanddelen die worden verkregen door fraude met de EU-begroting;
  • actieve en passieve corruptie of verduistering die schade toebrengt aan de financiële belangen van de EU;
  • deelname aan een criminele organisatie die zich vooral richt op het plegen van strafbare feiten ten nadele van de EU-begroting.

Dit nieuwe orgaan van de Unie kan ook andere illegale activiteiten onderzoeken en vervolgen die “onlosmakelijk verbonden” zijn met een strafbaar feit dat de EU-begroting schaadt.

Het EOM werkt volledig onafhankelijk van de Commissie, de andere instellingen en organen van de EU en de lidstaten. Het streeft naar complementariteit en samenwerking met de andere organen en agentschappen van de EU, zoals OLAF, Eurojust en Europol, en met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten die niet aan het EOM deelnemen. Verwacht wordt dat het EOM jaarlijks een 3 000-tal zaken zal onderzoeken.

Achtergrond

Het EOM is opgericht bij Verordening (EU) 2017/1939 van 12 oktober 2017 en wordt gefinancierd uit de EU-begroting. Het is het eerste supranationale openbaar ministerie dat belast is met strafrechtelijke onderzoeken en vervolgingen. Momenteel nemen 22 EU-lidstaten deel aan de vorm van nauwere samenwerking. Het EOM staat onder leiding van Laura Codruța Kövesi, de Europees hoofdaanklager. In het centrale kantoor in Luxemburg zijn één Europees aanklager per deelnemende lidstaat en ander personeel ondergebracht. Daarnaast zijn er een aantal gedelegeerd Europese aanklagers, die zich weliswaar in hun eigen lidstaat bevinden, maar integrerend deel uitmaken van het onafhankelijke orgaan.

Meer informatie