Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35850 XIX - Wijziging begroting Nationaal Groeifonds 2021 (Voorjaarsnota) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 31-05-2021
Publicatie­datum 31-05-2021
Nummer KST35850XIX1
Kenmerk 35850 XIX, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020

2021

35 850 XIX

Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 31 mei 2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

 • 1. 
  De begrotingsstaat van het Nationaal Groeifionds (XIX) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
 • 2. 
  In artikel 1 van de wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 vervallen 'tevens' en 'en ontvangsten'.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Wijziging begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

 

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

 

Mutaties 1e

suppletoire begroting

 
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

4.000.000

1.000.000

0

 • - 
  109.163
 • - 
  263
 

0

 

Beleidsartikelen

3.995.500

995.500

0

 • - 
  121.000
 • - 
  12.100
 

0

1

Kennisontwikkeling

1.331.834

331.834

0

0

0

 

0

2

Research & development (R&D) en innovatie

1.331.833

331.833

0

 • 121.000
 • 12.100
 

0

3

Infrastructuur

1.331.833

331.833

0

0

0

 

0

 

Niet-beleidsartikelen

4.500

4.500

0

11.837

11.837

 

0

11

Apparaat Nationaal Groeifonds

4.500

4.500

0

11.837

11.837

 

0

1 Incl. ISB, NvW en amendementen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 850 XIX, nr. 1 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.