Brief regering; Correctie van foutieve gegevens in bijlage 7 van de Voorjaarsnota (de bijlage Verticale Toelichting)met betrekking tot het Nationaal Groeifonds (NGF) en het accres van het Gemeentefonds - Voorjaarsnota 2021

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 35850 - Voorjaarsnota 2021.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorjaarsnota 2021; Brief regering; Correctie van foutieve gegevens in bijlage 7 van de Voorjaarsnota (de bijlage Verticale Toelichting)met betrekking tot het Nationaal Groeifonds (NGF) en het accres van het Gemeentefonds
Document­datum 23-06-2021
Publicatie­datum 25-06-2021
Nummer KST358502
Kenmerk 35850, nr. 2
Commissie(s) Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-2021

35 850

Voorjaarsnota 2021

Nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2021

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de Kamervragen inzake de Voorjaarsnota (VJN) 2021 (Kamerstuk 35 850, nr. 3) en de eerste supple-toire begroting van het Ministerie van Financiën 2021 (Kamerstuk 35 850 IX, nr. 3).

Abusievelijk zijn in bijlage 7 van de Voorjaarsnota (de bijlage Verticale Toelichting) foutieve gegevens opgenomen door met betrekking tot het Nationaal Groeifonds (NGF) en het accres van het Gemeentefonds. Beide fouten betreffen de presentatie in de bijlage Verticale Toelichting en hebben geen budgettaire of beleidsmatige gevolgen.

De fouten zijn inmiddels rechtgezet, en de correcte stukken zijn toegevoegd als bijlage bij deze brief1.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-35850-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 850, nr. 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.