Motie Van der Lee/Grinwis over de CPB-aanbevelingen een plek geven in het definitieve voorstel voor de instellingswet Nationaal Groeifonds - Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 35850 XIX - Wijziging begroting Nationaal Groeifonds 2021 (Voorjaarsnota) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Motie; Motie van de leden Van der Lee en Grinwis over de CPB-aanbevelingen een plek geven in het definitieve voorstel voor de instellingswet Nationaal Groeifonds
Document­datum 30-06-2021
Publicatie­datum 01-07-2021
Nummer KST35850XIX3
Kenmerk 35850 XIX, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 850 XIX

Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 3

MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER LEE EN GRINWIS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het beoordelingskader van het Nationaal Groeifonds weliswaar maatschappelijke baten als randvoorwaarde stelt, maar de daadwerkelijke beoordelingscriteria zich bovenal richten op het effect op de bbp-groei;

overwegende dat het CPB stelt dat deze focus op bbp-groei leidt tot een te eenzijdige en beperkte maatstaf om publieke investeringen aan te toetsen en aanbeveelt om de effecten op natuur en milieu, gezondheid en sociaal welzijn explicieter op te nemen in de criteria;

overwegende dat het CPB ook stelt dat het Groeifonds gebaat zou zijn bij een definitie van heldere maatschappelijke missies, omdat dit de evaluatie en rangschikking van voorstellen ten goede zou komen;

verzoekt de regering, om de aanbevelingen van het CPB een plek te geven in het definitieve voorstel voor de instellingswet Nationaal Groeifonds, en in ieder geval het tegengaan van klimaatverandering aan te wijzen als een van de maatschappelijke missies waar het fonds zich op richt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee Grinwis

kst-35850-XIX-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 850 XIX, nr. 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.