Brief regering; Algemene aanwijzing om aanvragen tot verhoging van de bandsnelheid af te wijzen - Dierenwelzijn

Deze brief is onder nr. 1201 toegevoegd aan dossier 28286 - Dierenwelzijn en dossier 33835 - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Dierenwelzijn; Brief regering; Algemene aanwijzing om aanvragen tot verhoging van de bandsnelheid af te wijzen
Document­datum 02-07-2021
Publicatie­datum 06-07-2021
Nummer KST282861201
Kenmerk 28286; 33835, nr. 1201
Commissie(s) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

28 286 33 835

Dierenwelzijn

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 1201

BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2021

Het borgen van dierenwelzijn bij het slachten van dieren is onderwerp van maatschappelijk en politiek debat. In het bijzonder is dit aan de orde bij de slachtsnelheid in slachterijen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet erop toe dat die slachtsnelheid zodanig is dat voedselveiligheid, dierenwelzijn en het toezicht daarop gedurende het slachtproces kunnen worden geborgd.

In 2019 heb ik aangegeven dat ik van mening ben dat de druk op het slachtproces, ingegeven door economische overwegingen naar mijn overtuiging te groot is geworden om belangen van dierenwelzijn en voedselveiligheid, maar ook van toereikend toezicht op een adequate manier te borgen. Op 23 juni 2020 heeft de Tweede Kamer een motie van het lid Ouwehand aangenomen die de regering kortweg verzoekt per direct slachthuizen op te dragen de slachtsnelheid te verlagen (Kamerstuk 28 286, nr. 1118). Deze motie volgt op eerdere uitspraken van de Kamer zoals de gewijzigde motie van het lid De Groot van 18 februari 2020 (Kamerstuk 33 835, nr. 156). Deze uitspraken van de Kamer begrijp ik als een politiek en maatschappelijk gedragen wens om de druk op het slachtproces te verlagen.

Zoals u weet, heb ik hiertoe onderzoek geïnitieerd. In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en teneinde voor de tussentijd aan de NVWA een kader te geven voor de beoordeling van aanvragen tot verhoging van de slachtsnelheid, heb ik de IG NVWA de aanwijzing gegeven om geen verhogingen van de slachtsnelheid toe te staan. Zodra de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn zal ik uw Kamer hier nader over informeren.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

kst-28286-1201 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021,28 286, nr. 1201


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.