Brief regering; Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem - Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Deze brief is onder nr. 59 toegevoegd aan wetsvoorstel 35600 - Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering); Brief regering; Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem
Document­datum 09-07-2021
Publicatie­datum 13-07-2021
Nummer KST3560059
Kenmerk 35600, nr. 59
Commissie(s) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 600

Wijjziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Nr. 59

BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juli 2021

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) (Kamerstuk 35 600) en het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn) zijn op 1 juli 2021 in werking getreden wat betreft de daarin opgenomen wijziging van de Wet natuurbescherming en het Besluit natuurbescherming. Als eerste stap ter uitvoering van de in de Wsn opgenomen opdracht tot legalisatie van de voormalige PAS-meldingen alsmede ter uitvoering van de motie van het lid Futselaar1 is een ministeriële regeling in voorbereiding tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de toekomstige Omgevingsre-geling.2 Ook stelt deze concept-regeling de nieuwe versie van de applicatie AERIUS Calculator vast naar aanleiding van de periodieke actualisatie.

Voor de volledigheid deel ik uw Kamer mee dat binnenkort bijgaande concepttekst van deze regeling zal worden opengesteld voor internetcon-sultatie.3 4 Voor deze wijzigingsregeling geldt geen voorhangprocedure.

Deze wijzigingsregeling regelt:

 • • 
  het openstellen van het stikstofregistratiesysteem voor activiteiten waarvoor ten tijde van het Programma aanpak stikstof (PAS) een meldingsplicht gold, maar die door de PAS-uitspraak van de Raad van State (mei 2019) vergunningplichtig zijn geworden («PAS-meldingen»);
 • • 
  de mogelijkheid tot het reserveren van depositieruimte voor clusters van ruimtelijk samenhangende woningbouwprojecten ter uitvoering van de motie van het lid Futselaar (Kamerstuk 35 600, nr. 35);

1    Kamerstuk 35 600, nr. 35.

2    Deze wijzigingsregeling loopt vooruit op het eveneens in voorbereiding zijnde legalisatiepro-gramma.

3    www.internetconsultatie.nl/rnb_stikstof

4    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-35600-59 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

 • • 
  het oormerken van beschikbare depositieruimte voor soorten projecten en het weer wijzigen daarvan;
 • • 
  vanwege het bovenstaande: de vaststelling van AERIUS Register versie 2021, waarmee voor het eerst depositieruimte aan het register wordt toegevoegd die ontstaat door de bronmaatregel Subsidieregeling sanering varkenshouderijen;
 • • 
  de vaststelling van AERIUS Calculator versie 2021 (periodieke actualisatie).

Ik stuur een brief met gelijke inhoud aan de voorzitter van de Eerste

Kamer.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 600, nr. 59 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.