Raad Concurrentievermogen (Interne Markt en Industrie), 25 november 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op donderdag 25 november 2021, 21:00.

Voornaamste resultaten

Wet digitale markten

De ministers werden het eens over hun uitgangs­positie voor de onderhandelingen over de Wet digitale markten met het Europees Parlement. De wet digitale markten moet iedereen gelijke kansen en bescherming bieden in de digitale wereld, met duidelijke rechten en plichten voor grote online­platforms.

Zdravko Počivalšek, Sloveens minister van Economische Ontwikkeling en Technologie

Met het akkoord over de Wet digitale markten en de Wet digitale diensten heeft het Sloveense voorzitterschap een van zijn belangrijkste taken vervuld. De EU gaat het goede voorbeeld geven qua regulering van de digitale markt en dat zal competitievere digitale markten en een eerlijker ondernemings­klimaat opleveren.

Zdravko Počivalšek, Sloveens minister van Economische Ontwikkeling en Technologie

Infographic - Wet digitale markten

Een EU-wetsdocument tegen een achtergrond van gele stippen die kmo/mkb-onlineplatforms vertegenwoordigen Zie volledige infographic

De ministers benadrukten hoe belangrijk de Wet digitale markten is. Ze vinden dat grote online­platforms moeten worden gereguleerd en willen dat de Wet rechts­zekerheid biedt en toekomst­bestendig is.

Volgens sommige ministers mag het voorstel in de onderhandelingen met het Europees Parlement niet worden afgezwakt, en de meeste ministers steunden het idee dat de Europese Commissie exclusief bevoegd moet worden voor de handhaving van de regels. Veel delegaties willen dat kleine en middel­grote bedrijven hun innovaties op de markt kunnen brengen en dat de concurrentie­voorwaarden voor alle onder­nemingen gelijk moeten zijn.

De ministers waren het er in grote lijnen over eens dat het voorstel een evenwichtig compromis vormt en een krachtig mandaat biedt voor de onder­handelingen met het Europees Parlement, die naar verwachting in 2022 van start zullen gaan.

Videobeelden van het openbare debat

Algemene standpunt (algemene oriëntatie) van de Raad [en verklaringen van de lidstaten]

Regulering "bigtech": Raad akkoord over sterkere concurrentie in digitale omgeving (persmededeling, 25 november 2021)

Wet digitale diensten

De Raad nam een algemeen standpunt aan over het voorstel voor een Wet digitale diensten ("digital services act"). Die Wet moet ervoor zorgen dat gebruikers niet in contact komen met illegale goederen, inhoud of diensten en dat hun grondrechten online beschermd worden. Ook beoogt het voorstel de modernisering van een deel van de richtlijn elektronische handel uit 2000.

Mark Boris Andrijanič, Sloveens minister van Digitale Transformatie

De Wet digitale diensten zal een veiligere en eerlijkere online­ruimte creëren voor alle Europeanen en de digitale wereld dus ingrijpend veranderen. Samen met de Wet digitale markten, vormt dit voorstel de kern van de Europese digitale strategie en wij zijn ervan overtuigd dat hierdoor het vertrouwen van de burger zal worden hersteld en de consument beter zal worden beschermd.

Mark Boris Andrijanič, Sloveens minister van Digitale Transformatie

Infographic - Digital Services Act

Individual bubbles to show the different EU member states and their e-commerce data Zie volledige infographic

De ministers spraken hun steun uit voor het voorstel en benadrukten het belang van een veiligere digitale ruimte, op basis van het beginsel dat "wat offline illegaal is, ook online illegaal moet zijn".

Innovatie en een snel reactievermogen, met behoud van kwaliteit, waren belangrijke elementen voor de ministers, die het er in grote lijnen over eens waren dat de tekst een evenwichtig compromis vormt.

De meeste ministers toonden zich ingenomen met de tekst over de bescherming van minderjarigen, en verscheidene lidstaten benadrukten het belang van het beginsel van het "land van oorsprong".

Deze tekst zal de basis vormen voor de onderhandelingen met het Europees Parlement, waarvan de start in 2022 is gepland.

Videobeelden van het openbare debat

Algemene standpunt (algemene oriëntatie) van de Raad [en verklaringen van de lidstaten]

Wat offline illegaal is, moet dat online ook zijn: standpunt Raad over wet digitale diensten (persmededeling 25 november 2021)

Herstelplan voor Europa

De ministers hielden een beleids­debat over het herstel­plan voor Europa. Ze bespraken hoe de lidstaten hun nationale herstel- en veerkracht­plannen uitvoeren, en hoe ze die plannen voorbereiden en benaderen.

De ministers lichtten toe welke uitdagingen ze bij de uitvoering van de plannen verwachten, zoals de tekorten aan half­geleiders en grondstoffen en de tekorten op de arbeids­markt. Veel delegaties waren ingenomen met het voorstel voor een "Chips-wet" van de Europese Commissie en het voorstel voor een tweede IPCEI (gemeenschappelijk project) op het gebied van micro-elektronica.

Videobeelden van het openbare debat

Nota van het voorzitterschap over de uitvoering van het herstel­plan voor Europa

Herstelplan voor Europa (achtergrond‑informatie)

Mededingingsbeleid

De Europese Commissie informeerde de ministers over een Mededeling over mededingings­beleid; het mededingings­beleid moet worden getoetst en aangepast om in te spelen op nieuwe uitdagingen. De Europese Commissie heeft op 18 november het startschot gegeven voor deze toetsing van het mededingings­beleid. De mededeling schetst hoe een herzien mededingings­beleid kan bijdragen aan de groene en de digitale transitie en aan een veer­krachtige interne markt.

Andere agendapunten

Videobeelden van het openbare debat

"Fit for 55"-pakket

Het Sloveense voorzitterschap gaf een update over de onder­handelingen rond verschillende elementen van het "Fit for 55"-pakket met klimaat­wetgevings­voorstellen.

Het "Fit for 55"-pakket is een serie voorstellen dat de Commissie op 14 juli heeft aangenomen om de netto-uitstoot van broeikas­gassen uiterlijk in 2030 met minstens 55% te hebben verminderd.

De Raad Concurrentie­vermogen zal een cruciale rol spelen om te garanderen dat de EU haar ambitie­niveau waarmaakt. De Raad Concurrentie­vermogen kan sturing bieden als zich uitdagingen en kansen voor ondernemingen voordoen bij de transitie naar klimaat­neutraliteit.

Overzicht van de vorderingen met het "Fit for 55"-pakket

Richtlijn duurzaamheids­rapportage door ondernemingen

Het Sloveense voorzitterschap presenteerde een voortgangs­verslag over het voorstel voor duurzaamheids­rapportage door bedrijven. Dit richtlijn­voorstel is op 21 april 2021 door de Europese Commissie gepresenteerd. De nieuwe richtlijn moet bestaande regels voor niet-financiële rapportage uitbreiden en versterken zodat er deugdelijke informatie over duurzaamheid beschikbaar komt in het financiële stelsel en de overgang naar een duurzame economie wordt vergemakkelijkt. Het voorstel zal naar verwachting in 2022 worden aangenomen.

Voortgangsverslag van het voorzitterschap

Verordening algemene productveiligheid

Het Sloveense voorzitterschap lichtte de ministers in over de onderhandelingen over dit belangrijke dossier op het gebied van consumenten­bescherming, dat op 30 juni 2021 door de Europese Commissie is gepresenteerd. De verordening algemene product­veiligheid actualiseert en moderniseert het algemene kader voor de veiligheid van niet voor voeding bestemde consumenten­producten en is van groot belang voor de versterking van de interne markt.

Voortgangsverslag van het voorzitterschap

Richtlijn consumentenkrediet

Het Sloveense voorzitterschap presenteerde een verslag over de vorderingen met het voorstel voor een richtlijn consumenten­krediet. Het Commissievoorstel van 30 juni 2021 beoogt een betere bescherming van financiële consumenten een meer geharmoniseerd EU-rechtskader voor het aanbieden van financiële retail­diensten in en tussen de lidstaten. Het voorstel zal naar verwachting in 2022 worden aangenomen.

Voortgangsverslag van het voorzitterschap

Het Sloveense voorzitterschap verstrekte informatie over de stand van zaken met betrekking tot de verordening machine­producten.

Voortgangsverslag van het voorzitterschap

Overige punten

Het voorzitterschap praatte de ministers bij over de Top over de volgende generatie vernieuwers in de EU (Ljubljana, 26-27 oktober) en over de resultaten van een workshop over hervorming van de REACH-beperkingen, met name op het gebied van autorisatie en beperking (Brdo, 9 november 2021).

De Europese Commissie presenteerde het jaarverslag 2021 van het netwerk van kmo-gezanten en besprak het werk van het Industrie­forum.

De Griekse delegatie sprak over het versterken van de veerkracht van de gezondheids­zorg en de farmaceutische sector in de EU, en de Zweedse delegatie presenteerde een non-paper over een actieplan voor de diensten­sector. De Franse delegatie presenteerde het werk­programma van het aantredende voorzitterschap.

De Raad nam zonder debat de A-punten van niet-wetgevende aard aan.

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3830-1

Brussel

25 november 2021

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN


1.

Relevante EU dossiers