Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 36082 - Zesde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs); Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 20-04-2022
Publicatie­datum 20-04-2022
Nummer KST360821
Kenmerk 36082, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

36 082

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 20 april 2022 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 20 april 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 20 april 2022.

kst-36082-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde Incidentele Suppletoire Begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs)

(bedragen x € 1.000)

 

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. ISB's amendementen

, NvW en

Mutaties 6e Incidentele Suppletoire Begroting

 
   

Verplich-

Uitgaven

Ontvang-

Verplich-

Uitgaven

Ontvang-

   

tingen

 

sten

tingen

 

sten

 

Totaal

46.745.541

49.653.999

1.651.953

1.452.774

253.567

0

 

Beleidsartikelen

           

01

Primair onderwijs

13.174.827

14.010.291

9.308

1.068.429

447.430

0

03

Voortgezet onderwijs

9.244.248

9.815.031

7.391

928.129

349.921

0

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

5.049.614

5.183.369

4.000

   

0

06

Hoger beroepsonderwijs

4.071.567

4.482.674

1.213

   

0

07

Wetenschappelijk onderwijs

6.030.567

6.310.346

16

   

0

08

Internationaal beleid

14.368

14.368

99

     

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

207.219

205.219

6.500

     

11

Studiefinanciering

4.968.439

4.968.439

1.211.951

   

0

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en

           
 

schoolkosten

67.116

67.116

2.174

   

0

13

Lesgelden

14.249

14.249

215.480

   

0

14

Cultuur

743.166

1.409.837

47.043

41.742

41.742

0

15

Media

1.053.522

1.053.522

146.110

     

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.236.172

1.241.629

101

   

0

25

Emancipatie

7.099

14.541

0

   

0

 

Niet-beleidsartikelen

           

91

Nog onverdeeld

585.126

585.126

0

  • 585.126
  • 585.126

0

95

Apparaat Kerndepartement

278.242

278.242

567

  • 400
  • 400

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 082, nr. 1 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.