Voorstel van wet - Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36094 - Versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid); Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 04-05-2022
Publicatie­datum 04-05-2022
Nummer KST360942
Kenmerk 36094, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

36 094

Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is het bij koninklijke boodschap van 13 oktober 2020 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (Kamerstukken 35 603) op onderdelen te wijzigen voordat zij in werking treedt in verband met de verbetering van de uitvoerbaarheid van die onderdelen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Indien het bij koninklijke boodschap van 13 oktober 2020 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (Kamerstukken 35 603) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel B, in de wijzing van artikel 2, elfde en twaalfde lid, en onderdeel G, in de wijziging van artikel 15, derde lid, wordt «regeling van Onze Minister» telkens vervangen door «ministeriële regeling».

B

In artikel I, onderdeel Ba, artikel 2a, eerste tot en met derde lid, onderdeel C, in de wijziging van artikel 3, vijfde tot en met tiende lid, onderdeel F, de artikelen 13a, derde lid (nieuw), 13d, 13e, eerste lid, 13f, eerste en tweede lid, 13g, derde lid, onderdeel b, vierde tot en met

kst-36094-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

zevende lid, 13i, eerste tot en met derde lid, en vijfde tot en met achtste lid, 13j, eerste lid, vijfde tot en met zevende lid, aanhef, achtste lid, tiende en elfde lid, 13k, eerste tot en met derde lid, en vijfde lid, 13l, eerste lid, onderdeel a, 13m, eerste lid, aanhef en tweede lid, de tweede vermelding, onderdeel G, in de wijziging van artikel 15, eerste lid, onderdeel c, onderdeel H, de artikelen 15a, tweede lid en 15b, eerste en tweede lid, onderdeel N, artikel 22b, vierde lid, de tweede vermelding, vijfde en zesde lid, artikel VI, artikel 13l, onderdeel a, wordt «Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties» telkens vervangen door «Onze Minister».

C

In artikel I, onderdeel F, vervallen in artikel 13a het tweede tot en met zesde lid en worden het zevende en achtste lid vernummerd tot tweede en derde lid.

D

In artikel I, onderdeel F, wordt in artikel 13ba «Onze Minister en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nemen, elk voor de aan hen toebedeelde taken, alle maatregelen die redelijkerwijs van hen» vervangen door «Onze Minister neemt alle maatregelen die redelijkerwijs van hem».

E

In artikel I, onderdeel F, vervalt in artikel 13c, derde lid, «en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties».

F

In artikel I, onderdeel F, wordt in artikel 13m, tweede lid, onderdeel H, de artikelen 15a, vijfde lid en 15b, derde lid, en onderdeel N, artikel 22b, vierde en zevende lid, «regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties» telkens vervangen door «ministeriële regeling».

G

In artikel I, onderdeel F, worden na artikel 13i twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 13ia

 • 1. 
  In afwijking van artikel 13i, eerste lid, kan de eigenaar de beoordeling of het gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet in eigen beheer uitvoeren nadat hij het voornemen hiertoe aan Onze Minister heeft gemeld, indien:
 • a. 
  het gebouw deel uitmaakt van een programma;
 • b. 
  het gebouw niet constructief verbonden is met een ander gebouw, tenzij alle eigenaren van de constructief verbonden gebouwen gezamenlijk en gelijktijdig een beoordeling in eigen beheer uitvoeren;
 • c. 
  Onze Minister voor de beoordeling van het gebouw nog geen openbare aanbesteding heeft gedaan;
 • d. 
  het gebouw niet al is beoordeeld.
 • 2. 
  Onze Minister informeert de betrokken gemeente over het voornemen, bedoeld in het eerste lid.
 • 3. 
  Op verzoek van de eigenaar die de beoordeling in eigen beheer uitvoert, verstrekt Onze Minister binnen acht weken na ontvangst van het verzoek een vergoeding voor de kosten van het uitvoeren van de beoordeling, indien aan de voorwaarden, genoemd in het eerste lid, onderdelen a tot en met d, is voldaan.
 • 4. 
  Zodra de beoordeling is uitgevoerd zendt de eigenaar een afschrift van de beoordeling aan Onze Minister.
 • 5. 
  Indien de beoordeling volgens Onze Minister voldoet aan de regels, bedoeld in artikel 13h, en die regels op de juiste wijze zijn toegepast, en uit de beoordeling blijkt dat het gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet, neemt Onze Minister binnen twaalf weken na ontvangst een besluit als bedoeld in artikel 13i, tweede lid.
 • 6. 
  Indien de beoordeling volgens Onze Minister voldoet aan de regels, bedoeld in artikel 13h, en die regels op de juiste wijze zijn toegepast, en uit de beoordeling blijkt dat het gebouw niet aan de veiligheidsnorm voldoet, is artikel 13i, vierde lid, van overeenkomstige toepassing, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 13ib, eerste lid.
 • 7. 
  De eigenaar van een gebouw die ervoor kiest om de beoordeling in eigen beheer te laten plaatsvinden, kan tijdens de uitvoering hiervan ervoor kiezen deze alsnog door Onze Minister te laten plaatsvinden. Indien nodig wordt daarop de vergoeding, bedoeld in het tweede lid, aangepast.
 • 8. 
  Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de vergoeding, bedoeld in het derde lid.

Artikel 13ib

 • 1. 
  In afwijking van artikel 13i, vierde lid, kan de eigenaar van een gebouw dat blijkens een beoordeling als bedoeld in artikel 13i, eerste lid, of artikel 13ia, eerste lid, niet aan de veiligheidsnorm voldoet, ervoor kiezen om een overzicht van maatregelen die nodig zijn om het gebouw aan de veiligheidsnorm te laten voldoen in eigen beheer op te stellen, nadat hij het voornemen hiertoe aan Onze Minister heeft gemeld, indien:
 • a. 
  het gebouw niet constructief verbonden is met een ander gebouw, tenzij alle eigenaren van de constructief verbonden gebouwen gezamenlijk en gelijktijdig het overzicht van maatregelen opstellen;
 • b. 
  Onze Minister voor het opstellen van het overzicht van maatregelen nog geen openbare aanbesteding heeft gedaan;
 • c. 
  nog geen overzicht van maatregelen is opgesteld.
 • 2. 
  Onze Minister informeert de betrokken gemeente over het voornemen, bedoeld in het eerste lid.
 • 3. 
  Op verzoek van de eigenaar verstrekt Onze Minister binnen twaalf weken na ontvangst van het verzoek een vergoeding voor de kosten van het opstellen van het overzicht, indien de beoordeling voldoet aan de regels, bedoeld in artikel 13h, en die regels op de juiste wijze zijn toegepast.
 • 4. 
  Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de vergoeding, bedoeld in het derde lid.

H

In artikel I, onderdeel F, wordt na artikel 13j een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 13ja

 • 1. 
  In afwijking van artikel 13j, eerste lid, neemt Onze Minister een versterkingsbesluit binnen twaalf weken na ontvangst van een aanvraag van de eigenaar van een gebouw die in eigen beheer een overzicht als bedoeld in artikel 13ib, eerste lid, heeft opgesteld van de maatregelen die nodig zijn om het gebouw aan de veiligheidsnorm te laten voldoen.
 • 2. 
  De aanvraag bevat het overzicht en de beoordeling of het gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet, indien de beoordeling in eigen beheer is uitgevoerd als bedoeld in artikel 13ia, eerste lid.
 • 3. 
  Onze Minister kan de aanvraag geheel of gedeeltelijk afwijzen indien:
 • a. 
  de beoordeling niet voldoet aan de regels, bedoeld in artikel 13h, of die regels niet op de juiste wijze zijn toegepast; of
 • b. 
  het overzicht niet de maatregelen bevat die naar het oordeel van de minister nodig zijn om het gebouw aan de veiligheidsnorm te laten voldoen.
 • 4. 
  Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de bij de aanvraag aan te leveren gegevens.

I

In artikel I, onderdeel Fa, komt artikel 13n als volgt te luiden:

Artikel 13n

 • 1. 
  Het maken van bezwaar of het instellen van beroep door een eigenaar van een gebouw tegen een besluit van het Instituut of van Onze Minister op grond van deze wet wordt aangemerkt als een bijzonder doeleinde als bedoeld in artikel 37b van de Wet op de rechtsbijstand waarvoor het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de rechtsbijstand, subsidie verstrekt.
 • 2. 
  Het inroepen van advies van een bouwkundige of financiële deskundige in het kader van het verlenen van rechtsbijstand voor het maken van bezwaar of het instellen van beroep, bedoeld in het eerste lid, wordt aangemerkt als een bijzonder doeleinde waarvoor het bestuur van de raad voor rechtsbijstand met het oog op de verlening van rechtsbijstand een subsidie verstrekt als bedoeld in artikel 37c van de Wet op de rechtsbijstand.

J

In artikel I, onderdeel G, wordt in artikel 15, eerste lid, onderdeel d, na «de vergoedingen, bedoeld in artikel 13m, eerste lid» ingevoegd «, en subsidies op grond van artikel 13n, eerste en tweede lid, in combinatie met de artikelen 37b en 37c van de Wet op de rechtsbijstand».

K

Bij de ondertekening vervalt «De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties».

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 094, nr. 2 5


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.