COM(2022)257 EU
Sluiting van een overeenkomst tot wijziging van de lijsten van specifieke verbintenissen in het kader van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de lijsten van specifieke verbintenissen in het kader van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten, teneinde bijlage 1 bij de verklaring over de afsluiting van de onderhandelingen over de binnenlandse regelingen voor diensten van 2 december 2021 daarin op te nemen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of an agreement on the modification of schedules of specific commitments under the General Agreement on Trade in Services to incorporate Annex 1 of the Declaration on the Conclusion of Negotiations on Services Domestic Regulation of 2 December 2021
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2022)257 NLEN
Extra COM-nummers COM(2022)257
Procedurenummer i 2022/0174(NLE)
Celex-nummer i 52022PC0257

2.

Key dates

Document 07-06-2022
Online publicatie 07-06-2022
Besluit 25-11-2022; Besluit 2022/2384
Bekendmaking in Publicatieblad i 07-12-2022; PB L 315 p. 71-86

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.