Moderniseringsfonds investeert 2,4 miljard euro om groene transitie in zeven begunstigde landen te versnellen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 8 juni 2022.

Het moderniseringsfonds heeft vandaag 2,4 miljard euro ter beschikking van zeven begunstigde landen gesteld om te helpen bij de modernisering van hun energiesystemen, de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door de industrie en de energie- en vervoerssectoren, en het behalen van hun klimaat- en energiedoelen voor 2030. Er zijn investeringen in Roemenië (1 391,6 miljoen euro), Tsjechië (520 miljoen euro), Polen (244,2 miljoen euro), Litouwen (85 miljoen euro), Hongarije (74,3 miljoen euro), Slowakije (49,5 miljoen euro) en Kroatië (40 miljoen euro) bevestigd. Daarmee wordt de derde investeringsronde van het moderniseringsfonds afgesloten. In deze ronde is aanzienlijk meer uitgegeven dan in de eerste twee.

Uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans zei hierover: “Het moderniseringsfonds is Europese solidariteit in actie. Dit fonds gebruikt inkomsten uit het emissiehandelssysteem om concrete resultaten te behalen. Het helpt begunstigde landen om broeikasgasemissies in belangrijke sectoren te verlagen en klimaatneutraal te worden. Bovendien kan deze forse financiële injectie worden gebruikt om projecten op te starten die onze energietransitie met het oog op de Russische invasie van Oekraïne zullen helpen versnellen.”

Vicepresident van de Europese Investeringsbank Ambroise Fayolle: “Door ondersteuning te bieden aan de EU-lidstaten die de grootste gevolgen van de energietransitie ondervinden, helpt het moderniseringsfonds om klimaatfinanciering te verstrekken waar er het meest behoefte aan is. In deze recentste uitbetalingsronde heeft het fonds 2,4 miljard euro beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 45 investeringsvoorstellen om begunstigde lidstaten te helpen hun energiesystemen te moderniseren en hun energie-efficiëntie te verbeteren. De Europese Investeringsbank — de klimaatbank van de EU — is verheugd om samen met de Europese Commissie en de lidstaten uitvoering te geven aan het moderniseringsfonds, een belangrijk instrument om de transitie van de EU naar schone energie te bespoedigen en de implementatie van de recent aangekondigde REPowerEU-strategie te ondersteunen.”

Het moderniseringsfonds ondersteunt 45 investeringsvoorstellen die betrekking hebben op elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen, de modernisering van energienetwerken en energie-efficiëntie in de energiesector, de industrie, gebouwen en de vervoerssector, en de vervanging van steenkool voor elektriciteitsproductie door brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit. Enkele voorbeelden van door het fonds ondersteunde investeringen:

  • de modernisering van straatverlichtingssystemen in gemeenten, de omschakeling van steenkool op biomassa en gas in installaties voor stadsverwarming en ETS-installaties, en de vergroting van de energie-efficiëntie in Tsjechië;
  • de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in Kroatië;
  • de renovatie van openbare gebouwen en de vergroting van de energie-efficiëntie in Litouwen;
  • de bouw van acht zonneparken en twee stoom- en gascentrales, die in plaats van bruinkool hernieuwbare energiebronnen en gas zullen gebruiken voor de productie van elektriciteit en de modernisering van elektriciteitsnetten in Roemenië;
  • de vergroting van de energie-efficiëntie van de industrie in Polen;
  • energieopslaginstallaties om de netveiligheid te waarborgen in Hongarije;
  • het herstel en de uitbreiding van netwerken voor stadsverwarming en -koeling in Slowakije.

Voor de volgende uitbetalingsronde moeten de begunstigde lidstaten hun niet-prioritaire investeringsvoorstellen voor eventuele ondersteuning door het moderniseringsfonds (d.w.z. investeringen die buiten de prioritaire gebieden van het fonds vallen) uiterlijk op 16 augustus 2022 indienen en hun prioritaire voorstellen (d.w.z. investeringen die binnen de prioritaire gebieden van het fonds vallen) uiterlijk op 13 september 2022.

Achtergrond

Het moderniseringsfonds wordt gefinancierd met opbrengsten uit de veiling van emissierechten binnen het emissiehandelssysteem van de EU en ondersteunt tien EU-lagere-inkomenslanden bij de transitie naar klimaatneutraliteit door hun elektriciteitssector en hun energiesystemen in het algemeen te moderniseren, hun energie-efficiëntie te verbeteren en een rechtvaardige transitie mogelijk te maken. De begunstigde landen zijn Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Slowakije.

Het moderniseringsfonds ondersteunt investeringen in de opwekking en het gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, energie-efficiëntie, energieopslag, de modernisering van energienetwerken, waaronder stadsverwarming, leidingen en elektriciteitsnetten, en een rechtvaardige transitie in koolstofafhankelijke regio's.

In zijn eerste werkingsjaar heeft het fonds 898,43 miljoen euro ter beschikking van acht begunstigde landen gesteld om hen te helpen hun energiesystemen te moderniseren, de uitstoot van broeikasgassen door de industrie en de energie-, vervoers- en landbouwsectoren te verminderen, en hun klimaat- en energiedoelen voor 2030 te behalen.

Het moderniseringsfonds vormt een aanvulling op andere Europese financieringsinstrumenten, zoals het cohesiebeleid en het Fonds voor een rechtvaardige transitie. Het fonds mobiliseert middelen die de begunstigde lidstaten kunnen helpen om investeringen te ondersteunen overeenkomstig het REPowerEU-plan en het “Fit for 55”-pakket.

Het moderniseringsfonds valt onder de verantwoordelijkheid van de begunstigde lidstaten, die nauw samenwerken met de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB).

Meer informatie

Website van het moderniseringsfonds

Vastgestelde uitbetalingsbesluiten

Bevestigingen van prioritaire voorstellen

Aanbevelingen met betrekking tot niet-prioritaire voorstellen

Lijst van bevestigde en aanbevolen investeringsvoorstellen

Werk maken van de Europese Green Deal