Verordening 2022/1091 - Wijziging van Verordening (EU) 2022/109 tot vaststelling, voor 2022, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 1 januari 2022 tot 31 december 2022.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2022/1091 van de Raad van 30 juni 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 2022/109 tot vaststelling, voor 2022, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EU) 2022/1091 of 30 June 2022 amending Regulation (EU) 2022/109 fixing for 2022 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in Union waters and for Union fishing vessels in certain non-Union waters
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2022/1091
Regdoc-nummer ST(2022)10385
Origineel voorstel COM(2022)275 NLEN
Celex-nummer i 32022R1091

3.

Key dates

Document 30-06-2022; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 01-07-2022; PB L 176 p. 5-9
Inwerkingtreding 01-01-2022; Toepassing zie art 2
01-07-2022; in werking datum publicatie zie art 2
Einde geldigheid 31-12-2022; referentieperiode 2022

4.

Wettekst

1.7.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 176/5

 

VERORDENING (EU) 2022/1091 VAN DE RAAD

van 30 juni 2022

tot wijziging van Verordening (EU) 2022/109 tot vaststelling, voor 2022, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Bij Verordening (EU) 2022/109 van de Raad (1) zijn voor 2022 voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden de vangstmogelijkheden vastgesteld die in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn.

 

(2)

Bij Verordening (EU) 2022/109 is, in afwachting van de publicatie van het relevante wetenschappelijke advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (“ICES”), een voorlopige totale toegestane vangst (“TAC”) voor Noordse garnaal (Pandalus borealis) in ICES-sector 3a (Kattegat/Skagerrak) vastgesteld, dat op 9 mei 2022 is gepubliceerd. Overeenkomstig de goedgekeurde notulen van het visserijoverleg tussen de Unie en Noorwegen voor het Skagerrak voor 2022 heeft de Unie bilateraal overleg gevoerd met Noorwegen over de omvang van de definitieve vangstmogelijkheden voor Noordse garnaal in de ICES-sectoren 3a en 4a Oost voor 2022. De Unie en Noorwegen zijn het eens geworden over een TAC van 7 712 ton in de ICES-sectoren 3a en 4a Oost, waarvan 5 398 ton moet worden toegewezen aan ICES-sector 3a.

 

(3)

Bij Verordening (EU) 2022/109 zijn, in afwachting van de publicatie van het desbetreffende wetenschappelijke advies van de ICES, de voorlopige TAC’s voor sprot (Sprattus sprattus) in ICES-sectoren 3a (Kattegat/Skagerrak), 2a (Noorse Zee) en in ICES-deelgebied 4 (Noordzee) op nul vastgesteld voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023, dat op 9 mei 2022 is gepubliceerd. Overeenkomstig de goedgekeurde notulen van het visserijoverleg tussen de Unie, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk voor 2022 heeft de Unie trilateraal overleg gevoerd met Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk over de omvang van de definitieve vangstmogelijkheden voor sprot in de ICES-sectoren 3a en 2a en deelgebied 4 voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023. De Unie, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk zijn het eens geworden over een TAC van 12 570 ton voor ICES-sector 3a, en van 56 120 ton voor ICES-sector 2a en ICES-deelgebied 4.

 

(4)

Bij Verordening (EU) 2022/109 is een voorlopige TAC van 550 ton voor sprot in de ICES-sectoren 7d en 7e (Kanaal) vastgesteld voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. Voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 heeft de ICES zijn advies op 9 mei 2022 gepubliceerd. Overeenkomstig de notulen van het visserijoverleg tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie voor 2022 heeft de Unie bilateraal overleg gevoerd met het Verenigd Koninkrijk over de omvang van de definitieve vangstmogelijkheden voor sprot in de ICES-sectoren 7d en 7e van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023. De Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn het eens geworden over een TAC van 9 200 ton voor de ICES-sectoren 7d en 7e.

 

(5)

Bij Verordening (EU) 2022/109 is de TAC voor ansjovis (Engraulis encrasicolus) in de ICES-deelgebieden 9 en 10 en de wateren van de Unie van Visserijcommissie voor het centraaloostelijke deel van de Atlantische Oceaan (Cecaf) sector 34.1.1 voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 op nul vastgesteld, in afwachting van het wetenschappelijk advies voor die periode. De ICES brengt zijn advies voor dat bestand in juni 2022 uit. Om ervoor te zorgen dat de visserij kan worden...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.