Besluit 2022/1910 - Vaststelling van de wijzigingen van de Internationale Suikerovereenkomst 1992

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 7 oktober 2022 gepubliceerd en is op 29 september 2022 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2022/1910 van de Raad van 29 september 2022 betreffende de vaststelling van de wijzigingen van de Internationale Suikerovereenkomst 1992

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2022/1910 of 29 September 2022 concerning the conclusion of the amendments to the International Sugar Agreement, 1992
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2022/1910
Regdoc-nummer ST(2022)7978
Origineel voorstel COM(2022)117 NLEN
Celex-nummer i 32022D1910

3.

Key dates

Document 29-09-2022; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 07-10-2022; PB L 261 p. 1-5
Inwerkingtreding 29-09-2022; in werking datum document zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

7.10.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 261/1

 

BESLUIT (EU) 2022/1910 VAN DE RAAD

van 29 september 2022

betreffende de vaststelling van de wijzigingen van de Internationale Suikerovereenkomst 1992

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 6, tweede alinea, punt a), v),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Unie is partij bij de Internationale Suikerovereenkomst 1992 (“de overeenkomst”), die door de Unie is gesloten bij Besluit 92/580/EEG van de Raad (1), en is lid van de Internationale Suikerorganisatie.

 

(2)

Op basis van de bij de Besluiten (EU) 2017/2242 (2) en (EU) 2019/2136 (3) van de Raad verleende machtiging heeft de Commissie, onder leiding van de Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling, namens de Unie met de andere leden van de Internationale Suikerorganisatie onderhandelingen geopend om de overeenkomst te wijzigen.

 

(3)

De onderhandelingen over de wijzigingen van de overeenkomst zijn afgerond en de Internationale Suikerraad heeft de formulering van die wijzigingen goedgekeurd tijdens zijn 57e zitting in november 2020 en zijn 58e zitting in juni 2021.

 

(4)

Wijzigingen van de overeenkomst waarover tijdens de onderhandelingen overeenstemming wordt bereikt, kunnen overeenkomstig de procedure van artikel 44 van de overeenkomst door de Internationale Suikerraad aan de leden van de Internationale Suikerorganisatie worden aanbevolen.

 

(5)

Bij Besluit (EU) 2021/1851 van de Raad (4) werd de Commissie gemachtigd om bij de bijzondere stemming tijdens de 59e zitting van de Internationale Suikerraad in november 2021 te stemmen voor de aanbeveling dat de leden van de Internationale Suikerorganisatie de overeenkomst wijzigen. De Internationale Suikerraad heeft unaniem voor de wijzigingen van de overeenkomst gestemd.

 

(6)

Op grond van artikel 44, lid 1, van de overeenkomst moet elk lid van de Internationale Suikerorganisatie de depositaris in kennis stellen van zijn aanvaarding van de wijzigingen van de overeenkomst.

 

(7)

De wijzigingen van de overeenkomst moeten worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De wijzigingen van de Internationale Suikerovereenkomst 1992 (“de overeenkomst”) worden namens de Unie goedgekeurd.

De tekst van de wijzigingen van de overeenkomst is bij dit besluit gevoegd.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad verricht namens de Unie de in artikel 44, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving teneinde tot uitdrukking te brengen dat de Unie ermee instemt door de gewijzigde overeenkomst gebonden te zijn.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 29 september 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

 • J. 
  SÍKELA
 

 • (2) 
  Besluit (EU) 2017/2242 van de Raad van 30 november 2017 houdende machtiging om onderhandelingen te openen tot wijziging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992 (PB L 322 van 7.12.2017, blz. 29).
 • (3) 
  Besluit (EU) 2019/2136 van de Raad van 5 december 2019 houdende machtiging om onderhandelingen te openen tot wijziging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992 (PB L 324 van 13.12.2019, blz. 3).
 • (4) 
  Besluit (EU) 2021/1851 van de Raad van 15 oktober 2021 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie in de Internationale Suikerraad moet worden ingenomen met betrekking tot...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.