RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken), Luxemburg

Luxemburg stad
© Liesbeth Weijs
datum 8 juni 2023 - 9 juni 2023
plaats Luxemburg, Luxemburg
locatie Luxembourg, Luxembourg Toon locatie
organisatie Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) i, Zweeds voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2023 i

Raad van de Europese Unie

Brussel, 7 juni 2023 (OR. en)

9917/23 OJ CONS 29

JAI 719 COMIX 257

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Justitie en Binnenlandse Zaken)

ECCL, Luxemburg

8 en 9 juni 2023 (9.00, 9.30)

Vergadervorm 1+3 (+2 in de luisterzaal)

DONDERDAG 8 JUNI 2023 (9.00 uur)

BINNENLANDSE ZAKEN

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 9918/23 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 9919/23 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

P OLITIEKE GOVERNANCE VAN HET S CHENGENGEBIED ("R AAD S CHENGEN ")

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Algemene toestand van het Schengengebied 9504/23

  Gedachtewisseling 10059/23

 • 4. 
  Visumbeleid: monitoring van de visumvrije regeling 9508/23

Gedachtewisseling 10099/23

A NDERE PUNTEN IN VERBAND MET BINNENLANDSE ZAKEN

Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 5. 
  Verordening asiel- en migratiebeheer 1 10084/23

  Algemene oriëntatie

 • 6. 
  Verordening asielprocedures 1 10083/23

  Algemene oriëntatie

 • 7. 
  Diversen 9877/23

  Lopende wetgevingsvoorstellen Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 8. 
  Het aanpakken van veiligheidsuitdagingen: beoordeling door de

  12

  inlichtingenadviesraad Presentatie door het voorzitterschap van de Groep voor terrorismebestrijding (CTG)

 • 9. 
  Bestrijding van gewelddadig extremisme en terrorisme 1 2 9425/23

  Gedachtewisseling

 • 10. 
  Toegang tot gegevens voor een doeltreffende 9369/23

  rechtshandhaving/"going dark" 3 Stand van zaken

 • 11. 
  Russische agressie tegen Oekraïne 4 9334/23
  • a) 
   Gevolgen voor de binnenlandse veiligheid b) Tijdelijke bescherming van mensen die de oorlog ontvluchten Stand van zaken
 • 12. 
  Externe dimensie van migratie, waaronder de situatie in

  Tunesië 15 Stand van zaken

1 Bij wijze van uitzondering in aanwezigheid van de met het Schengengebied geassocieerde landen.

2 Voor dit punt worden het EU-agentschap Europol en de voorzitter van de Groep terrorismebestrijding (CTG) uitgenodigd.

3 Voor dit punt worden de EU-agentschappen Europol en Eurojust uitgenodigd.

4 Voor dit punt worden de EU-agentschappen Europol, Eurojust, EUAA en Frontex uitgenodigd.

5 Voor dit punt worden de EU-agentschappen Frontex en EUAA uitgenodigd.

 • 13. 
  Conclusies over het versterken van de weerbaarheid van de hele 9798/23 samenleving in de context van civiele bescherming, met

  inbegrip van paraatheid bij chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen (CBRN-dreigingen) Goedkeuring

 • 14. 
  Diversen a) Ministeriële bijeenkomst in het kader van het proces van 9843/23 Brdo, Portorož, 3 en 4 april 2023 Informatie van Slovenië
 • b) 
  Vergadering van de ministers van Justitie en Binnenlandse 9336/23

Zaken van de EU en de VS

(Stockholm, 20-21 juni 2023)

Informatie van het voorzitterschap

 • c) 
  Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap

Presentatie door Spanje

VRIJDAG 9 JUNI 2023 (9.30 uur)

JUSTITIE

Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 15. 
  Richtlijn tegen strategische rechtszaken tegen publieke 9263/23

  participatie ("anti-SLAPP-richtlijn") Algemene oriëntatie

 • 16. 
  Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/36/EU inzake de 9313/23

  voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan Algemene oriëntatie

 • 17. 
  Richtlijn ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk 9305/23 + ADD 1-2

  geweld Algemene oriëntatie

 • 18. 
  Richtlijn betreffende de definitie van strafbare feiten en sancties 9312/23

  voor de schending van beperkende maatregelen van de Unie Algemene oriëntatie

 • 19. 
  Richtlijn betreffende ontneming en confiscatie van 9314/23

  vermogensbestanddelen Algemene oriëntatie

 • 20. 
  Diversen 9877/23

  Lopende wetgevingsvoorstellen Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 21. 
  Europees Openbaar Ministerie (EOM) 6 7065/23

  Stand van zaken

 • 22. 
  Russische agressie tegen Oekraïne: onderzoek naar en 9315/23 vervolging van schendingen van beperkende EU-maatregelen 3

  Gedachtewisseling

6 Voor dit punt wordt de Europees hoofdaanklager uitgenodigd.

 • 23. 
  Justitiële aspecten van de bestrijding van de georganiseerde 9720/23 criminaliteit: doeltreffende onderzoeken en grondrechten 3

  Gedachtewisseling

 • 24. 
  Conclusies van de Raad over de veiligheid van lhbti'ers in de 9656/1/23 REV 1 Europese Unie

  Goedkeuring

 • 25. 
  Toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de rechten 9292/23 van de mens

  Stand van zaken

 • 26. 
  Diversen a) Ministeriële bijeenkomst EU-VS over justitie en 9336/23 binnenlandse zaken (Stockholm, 20-21 juni 2023) Informatie van het voorzitterschap
  • b) 
   Conferentie van de ministers van Justitie van de Raad van 9861/23 Europa (Riga, 11 september 2023)

   Informatie van Letland c) Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

   • i) 
    Toetsing van het adequaatheidsbesluit voor Japan ii) Lopende werkzaamheden met betrekking tot het kader voor gegevensbescherming tussen de EU en de VS Informatie van de Commissie
  • d) 
   Scorebord voor justitie 2023 Informatie van de Commissie 10061/1/23 REV 1
  • e) 
   Diplomatieke conferentie voor de aanneming van het verdrag over wederzijdse rechtshulp (MLA-verdrag) Ljubljana, 15-26 mei 2023

   Informatie van Slovenië f) Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap

   Presentatie door Spanje

o

o o

In de marge van de Raad van de Europese Unie:

DONDERDAG 8 JUNI 2023 (± 14.25 uur)

Vergadering van het GEMENGD COMITÉ SCHENGEN

P OLITIEKE GOVERNANCE VAN HET S CHENGENGEBIED ("R AAD S CHENGEN ")

Algemene toestand van het Schengengebied 7 9504/23 Gedachtewisseling 10059/23

Visumbeleid: monitoring van de visumvrije regeling 9508/23

Gedachtewisseling 10099/23

Diversen a) Realisering van interoperabiliteit 8

Informatie van eu-LISA b) Ministerieel forum voor Schengenlidstaten met landgrenzen, 9939/23

9 mei 2023 Informatie van Roemenië

 • c) 
  Proefproject op het gebied van asiel, terugkeer, grensbeheer en 9991/23 internationale samenwerking

  Informatie van Roemenië d) Proefproject aan de Bulgaars-Turkse grens 9992/23

  Informatie van Bulgarije e) Lopende wetgevingsvoorstellen 9877/23

  Informatie van het voorzitterschap

  Eerste lezing

  In besloten kader

  Op basis van een Commissievoorstel

7 Voor dit punt worden de Europese agentschappen Frontex, Europol, eu-LISA en EUAA uitgenodigd.

8 Voor dit punt worden de Europese agentschappen Frontex, Europol en eu-LISA uitgenodigd.

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

De raadsformatie i Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken. Deze Raad vergadert meestal om de drie maanden, ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz-Zegerius i (VVD) aan.

De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken werkt aan samenwerking en gemeenschappelijk beleid inzake grens­overschrijdende aangelegen­heden om zo een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te creëren.

4.

Zweeds voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2023

Van 1 januari tot en met 30 juni 2023 vervult Zweden het voorzitterschap i van de Raad van de Europese Unie. Zweden is onderdeel van een trojka i, waarin Frankrijk i aftrapte, Tsjechië i volgde en Zweden afsluit.

In december 2022 presenteerde de Zweedse overheid de prioriteiten van het Zweeds voorzitterschap. De gevolgen van de oorlog met Oekraïne overheersen een groot deel van deze agenda. Zo staat steun voor Oekraïne en het versterken van het veiligheids- en defensiebeleid van de EU bovenaan.

5.

Relevante EU dossiers

6.

Meer over...