Uitvoeringsbesluit 2023/134 - Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1696 wat betreft het gebruik van videoconferentie voor gesprekken met kandidaten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit uitvoeringsbesluit is op 19 januari 2023 gepubliceerd en is op 20 januari 2023 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/134 van de Raad van 17 januari 2023 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1696 wat betreft het gebruik van videoconferentie voor gesprekken met kandidaten

officiële Engelstalige titel

Council Implementing Decision (EU) 2023/134 of 17 January 2023 amending Implementing Decision (EU) 2018/1696 as regards the use of videoconferencing for the hearing of candidates
 
Rechtsinstrument Uitvoeringsbesluit
Wetgevingsnummer Uitvoeringsbesluit 2023/134
Regdoc-nummer ST(2022)14630
Origineel voorstel COM(2022)565 NLEN
Celex-nummer i 32023D0134

3.

Key dates

Document 17-01-2023; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 19-01-2023; PB L 17 p. 92-93
Inwerkingtreding 20-01-2023; in werking datum publicatie +1 zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

19.1.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 17/92

 

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2023/134 VAN DE RAAD

van 17 januari 2023

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1696 wat betreft het gebruik van videoconferentie voor gesprekken met kandidaten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) (1), en met name artikel 14, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1696 van de Raad (2) is de werkwijze van de selectiecommissie voor de benoeming van de Europese hoofdaanklager en de Europese aanklagers vastgesteld.

 

(2)

In punt VI, 1 en 2, van die werkwijze is bepaald dat kandidaten voor de functie van Europees hoofdaanklager en Europees aanklager (“kandidaten”) fysiek worden uitgenodigd voor een gesprek.

 

(3)

In het licht van de recente epidemiologische situatie, die de mogelijkheid om fysiek gesprekken te voeren zeer lastig maakte, is het nodig om te bepalen dat de gesprekken met kandidaten door de selectiecommissie ook via videoconferentie kunnen plaatsvinden, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van een kandidaat, na een met redenen omkleed besluit van de selectiecommissie daartoe.

 

(4)

De wijze waarop de gesprekken worden gevoerd, fysiek of via videoconferentie, zou van invloed kunnen zijn op de prestaties van kandidaten. De selectiecommissie moet de gelijke behandeling van kandidaten waarborgen.

 

(5)

In punt IV van de werkwijze wordt niet verduidelijkt of de selectiecommissie via videoconferentie kan beraadslagen. Daarom moet worden verduidelijkt dat wanneer het gesprek met kandidaten via videoconferentie plaatsvindt, de selectiecommissie met gebruikmaking van dezelfde middelen kan beraadslagen.

 

(6)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1696 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1696 wordt als volgt gewijzigd:

 

1)

In punt IV wordt de eerste alinea vervangen door:

“De beraadslagingen van de selectiecommissie zijn vertrouwelijk en vinden plaats achter gesloten deuren. Wanneer de hoorzitting met de kandidaten via videoconferentie plaatsvindt, kan de selectiecommissie beraadslagen met gebruikmaking van dezelfde communicatiemiddelen. De selectiecommissie waarborgt de gelijke behandeling van de kandidaten. De vergaderingen van de selectiecommissie zijn slechts geldig indien ten minste negen leden aanwezig zijn.”.

 

2)

Punt VI wordt als volgt gewijzigd:

 

a)

in punt 1 wordt de eerste alinea vervangen door:

“De selectiecommissie toetst de kandidaturen bij ontvangst ervan aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EU) 2017/1939, zoals nader gepreciseerd in de kennisgeving van vacature. Kandidaten die niet aan de voorwaarden voldoen, worden uitgesloten van de volgende stappen van de procedure. De kandidaten van wie kwalificaties en ervaring aan de vereisten voldoen, worden door de selectiecommissie gerangschikt op basis van de documentatie en informatie die in de kandidatuur is verstrekt of na een in punt V bedoeld verzoek is voorgelegd. De selectiecommissie nodigt van de hoogst geëindigde kandidaten voldoende personen uit voor een gesprek om de in punt VII.1 bedoelde lijst te kunnen opstellen. Het gesprek vindt fysiek plaats dan wel, na een met redenen omkleed besluit van de selectiecommissie, op eigen initiatief of op verzoek van de kandidaat, via videoconferentie. Voordat de selectiecommissie op eigen initiatief besluit een gesprek via videoconferentie te voeren, staat zij de kandidaat...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.