Besluit 2023/142 - Standpunt EU in het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling dat is opgericht bij de Overeenkomst met Japan betreffende een economisch partnerschap, met betrekking tot de opstelling van een lijst van personen die bereid en in staat zijn om als deskundigen op te treden en de vaststelling van het reglement van orde voor het panel van deskundigen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 20 januari 2023 gepubliceerd en is op 17 januari 2023 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2023/142 van de Raad van 17 januari 2023 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap, met betrekking tot de opstelling van een lijst van personen die bereid en in staat zijn om als deskundigen op te treden en de vaststelling van het reglement van orde voor het panel van deskundigen

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2023/142 of 17 January 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union in the Committee on Trade and Sustainable Development established under the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership as regards the establishment of a list of individuals who are willing and able to serve as experts and the adoption of the rules of procedure for the panel of experts
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2023/142
Regdoc-nummer ST(2022)15459
Origineel voorstel COM(2022)653 NLEN
Celex-nummer i 32023D0142

3.

Key dates

Document 17-01-2023; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 20-01-2023; PB L 19 p. 134-143
Inwerkingtreding 17-01-2023; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

20.1.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 19/134

 

BESLUIT (EU) 2023/142 VAN DE RAAD

van 17 januari 2023

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap, met betrekking tot de opstelling van een lijst van personen die bereid en in staat zijn om als deskundigen op te treden en de vaststelling van het reglement van orde voor het panel van deskundigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap (de “overeenkomst”) is door de Unie gesloten bij Besluit (EU) 2018/1907 van de Raad van 20 december 2018 (1) en is op 1 februari 2019 in werking getreden.

 

(2)

Op grond van artikel 16.18, lid 4, punt d), van de overeenkomst stelt het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling (het “Comité”) een lijst op van ten minste tien personen die bereid en in staat zijn om als deskundigen op te treden voor het panel dat wordt ingesteld om kwesties betreffende de interpretatie of toepassing van de betrokken artikelen van hoofdstuk 16 te onderzoeken.

 

(3)

Op grond van artikel 16.18, lid 2, van de overeenkomst stelt het Comité het reglement van orde van het deskundigenpanel vast.

 

(4)

Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Comité, aangezien het beoogde besluit voor de Unie bindend zal zijn.

 

(5)

Ingevolge artikel 22.3, lid 3, van de overeenkomst kunnen besluiten van het Comité ook schriftelijk worden vastgesteld,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap, met betrekking tot de opstelling van de lijst van personen die bereid en in staat zijn om als deskundigen op te treden en de vaststelling van het reglement van orde voor het panel van deskundigen, zoals bedoeld in artikel 16.18 van die overeenkomst, is gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van Comité voor handel en duurzame ontwikkeling.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 17 januari 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

  • E. 
    SVANTESSON
 

  • (1) 
    Besluit (EU) 2018/1907 van de Raad van 20 december 2018 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap (PB L 330 van 27.12.2018, blz. 1).
 

ONTWERP

BESLUIT Nr. …/2023 VAN HET COMITÉ VOOR HANDEL EN DUURZAME ONTWIKKELING DAT IS OPGERICHT BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN JAPAN BETREFFENDE EEN ECONOMISCH PARTNERSCHAP

van …

betreffende de vaststelling van de lijst van personen die bereid en in staat zijn om als deskundigen op te treden alsmede de vaststelling van het reglement van orde van het deskundigenpanel

HET COMITÉ VOOR HANDEL EN DUURZAME ONTWIKKELING,

Gezien de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap (de “EPO EU-Japan”), en met name artikel 16.18, lid 2 en artikel 16.18, lid 4, punt d),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Artikel 16.18, lid 4, punt d), van de EPO EU-Japan bepaalt dat het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling (het “comité”) een lijst opstelt van ten minste tien personen die bereid en in staat zijn om als deskundigen op te treden in het kader van dat...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.