COM(2022)653 EU
Standpunt EU in het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling met Japan mbt een lijst van deskundigen en het reglement van orde voor een onderzoekspanel ikv art. 16

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap, met betrekking tot de vaststelling van de lijst van deskundigen en het reglement van orde voor het panel dat wordt ingesteld om de kwestie betreffende de interpretatie of toepassing van de betrokken artikelen van hoofdstuk 16 te onderzoeken

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Committee on Trade and Sustainable Development established under the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership as regards the adoption of the List of Experts, and the Rules of Procedure for the panel to be convened to examine the matter concerning the interpretation or application of the relevant Articles of Chapter 16
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2022)653 NLEN
Extra COM-nummers COM(2022)653
Procedurenummer i 2022/0389(NLE)
Celex-nummer i 52022PC0653

2.

Key dates

Document 28-11-2022
Online publicatie 28-11-2022
Besluit 17-01-2023; Besluit 2023/142
Bekendmaking in Publicatieblad i 20-01-2023; PB L 19 p. 134-143

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.