Motie Mohandis c.s. over een overzicht van de gevolgen van de Wlz-maatregelen en taakstelling voor de langdurige zorg - Langdurige zorg

Deze motie i is onder nr. 380 toegevoegd aan dossier 34104 - Langdurige zorg.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Langdurige zorg; Motie; Motie van het lid Mohandis c.s. over een overzicht van de gevolgen van de Wlz-maatregelen en taakstelling voor de langdurige zorg
Document­datum 30-05-2023
Publicatie­datum 30-05-2023
Nummer KST34104380
Kenmerk 34104, nr. 380
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

34 104

Langdurige zorg

Nr. 380

MOTIE VAN HET LID MOHANDIS C.S.

Voorgesteld 30 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de gevolgen van de in het regeerakkoord voorgenomen taakstelling voor de Wlz onvoldoende duidelijk zijn, terwijl het CPB heeft aangegeven dat de ombuiging door het loslaten van de personeelsnorm leidt tot minder zorg en/of lagere kwaliteit van zorg;

verzoekt de regering de Kamer voor de begrotingsbehandeling in het najaar van 2023 een overzicht te zenden van de gevolgen van deze Wlz-maatregelen en taakstelling voor de langdurige zorg, zowel intra- als extramuraal, voor patiënten, cliënten en zorgverleners, alsmede een overzicht van beleidsvoornemens die de negatieve gevolgen van deze maatregelen compenseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mohandis

Ellemeet

Agema

Dijk

Den Haan

kst-34104-380 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 34 104, nr. 380


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.