Motie Mohandis c.s. over afzien van de aanwijzing aan de NZa inzake de ombuiging verpleeghuisuitgaven - Langdurige zorg

Deze motie i is onder nr. 379 toegevoegd aan dossier 34104 - Langdurige zorg.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Langdurige zorg; Motie; Motie van het lid Mohandis c.s. over afzien van de aanwijzing aan de NZa inzake de ombuiging verpleeghuisuitgaven
Document­datum 30-05-2023
Publicatie­datum 30-05-2023
Nummer KST34104379
Kenmerk 34104, nr. 379
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

34 104

Langdurige zorg

Nr. 379

MOTIE VAN HET LID MOHANDIS C.S.

Voorgesteld 30 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de druk op de zorg hoog is en nog hoger wordt door een optelsom van autonome ontwikkelingen, beleidsambities voor de zorg en krapte op de arbeidsmarkt;

van mening dat als mensen zijn aangewezen op ondersteuning en zorg, deze toegankelijk en kwalitatief goed moeten zijn, nu en in de toekomst;

verzoekt de regering af te zien van de aanwijzing aan de NZa inzake de ombuiging verpleeghuisuitgaven ten gevolge van de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, die oploopt van 100 miljoen in 2024 tot 350 miljoen structureel vanaf 2026,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mohandis

Ellemeet

Agema

Dijk

Den Haan

kst-34104-379 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 34 104, nr. 379


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.