Definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2023/1469 van de gewijzigde begroting nr. 1 van de EU voor het begrotingsjaar 2023

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze vaststelling begroting EU was geldig van 1 januari 2023 tot 31 december 2023.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2023/1469 van de gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2023

officiële Engelstalige titel

Definitive adoption (EU, Euratom) 2023/1469 of amending budget No 1 of the European Union for the financial year 2023
 
Rechtsinstrument Vaststelling begroting EU
Origineel voorstel COM(2023)150
Celex-nummer i 32023B1469

3.

Key dates

Document 13-06-2023; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 27-07-2023; PB L 189 p. 1-77
Ondertekening 13-06-2023; Straatsburg
Inwerkingtreding 01-01-2023; in werking begrotingsjaar 2023
Einde geldigheid 31-12-2023; begrotingsjaar 2023

4.

Wettekst

27.7.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 189/1


DEFINITIEVE VASTSTELLING (EU, Euratom) 2023/1469

van de gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2023

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, lid 4, punt a), en artikel 314, lid 9,

gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

gezien Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (1),

gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (2), en met name artikel 43,

gezien Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 (3),

gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen (4),

gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2023, definitief vastgesteld op 23 november 2022 (5),

gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2023, goedgekeurd door de Commissie op 16 maart 2023,

gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2023, vastgesteld door de Raad op 16 mei 2023 en de volgende dag toegezonden aan het Europees Parlement,

gezien de goedkeuring van het standpunt van de Raad door het Parlement op 13 juni 2023,

gezien de artikelen 94 en 96 van het Reglement van het Europees Parlement,

CONSTATEERT:

Enig artikel

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, is afgerond en de gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2023 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Straatsburg, 13 juni 2023.

De voorzitter

  • R. 
    METSOLA
 

 

GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 1 VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2023

INHOUD

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

 

AFDELING III: COMMISSION

4

— STAAT VAN UITGAVEN

5

— TITEL 02:

EUROPESE STRATEGISCHE INVESTERINGEN

7

— TITEL 03:

EENGEMAAKTE MARKT

14

— TITEL 04:

RUIMTEVAART

21

— TITEL 06:

HERSTEL EN VEERKRACHT

25

— TITEL 08:

LANDBOUW EN MARITIEM BELEID

30

— TITEL 09:

MILIEU EN KLIMAATACTIE

35

— TITEL 16:

UITGAVEN BUITEN DE IN HET MEERJARIG FINANCIEEL KADER VASTGESTELDE JAARLIJKSE MAXIMA

45

— TITEL 20:

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE

49

— TITEL 30:

RESERVES

61

— PERSONEEL

65

AFDELING IX: EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING

72

— STAAT VAN...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

20.

Origineel voorstel

 

21.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

22.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

23.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.