Bestuursupdate - augustus 2023

Met dank overgenomen van Volt Nederland (Volt) i, gepubliceerd op donderdag 31 augustus 2023.

Beste Volters,

De verkiezingen van 22 november naderen met grote stappen. Daardoor gebeurt er ongelooflijk veel in de voorbereiding daarnaartoe. Ondanks dat het ‘de dag is die je wist dat zou komen’ en we goed voorbereid zijn, is het toch een race tegen de klok. Gelukkig zijn we goed op weg.

Het leek ons een goed moment om weer een wat bredere update te sturen met wat er al gebeurd is en wat in de komende weken voor ons ligt.

Lijsttrekker

Geen breaking news meer uiteraard, maar in een online raadpleging hebben de leden massaal gestemd en daarbij in overweldigende meerderheid Laurens Dassen weer tot lijsttrekker gekozen. De vacature heeft online gestaan en we hebben leden opgeroepen om zich te kandideren. We hebben als bestuur van tevoren onze steun uitgesproken aan Laurens als kandidaat. We vinden dat hij een mooie start heeft gemaakt als fractievoorzitter en willen, na ‘slechts’ twee jaar, graag dat hij doorgaat. Dat waren de leden met ons eens.

Proces kandidatenselectie

De vacatures voor kandidaten voor de Tweede Kamer zijn opengesteld van 18 juli tot 2 augustus. De kandidatencommissie (ook wel “KanCie” genoemd) heeft meer dan 60 sollicitaties ontvangen voor topkandidaten en reguliere kandidaten. Zij hebben al deze kandidaten beoordeeld op basis van de goedgekeurde profielschetsen (die vind je hier en hier). Van deze sollicitanten zijn er meer dan de helft door de KanCie uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Na de eerste gespreksronde is een deel van deze kandidaten uitgenodigd voor een tweede ronde. Op basis van de gespreksrondes, integriteitstoets en ingestuurde documenten beoordeelt de KanCie of kandidaten geschikt of ongeschikt zijn voor de rol van (top)kandidaat. Het bestuur zorgt ervoor dat de KanCie de procedure volgt. Wil je de selectieprocedure voor niet-periodieke verkiezingen nog eens doorlezen, klik hier.

Naast de procedure voor de beoordeling van kandidaten voor de Tweede Kamer, loopt ook nog de procedure om te komen tot een mooie lijst met kandidaten voor de Europese Parlementsverkiezingen.

Congres en advieslijst

Sinds mei van dit jaar heeft het bestuur de mogelijkheid om een advies te geven over de lijstvolgorde. We vertellen graag hoe we dat aanpakken.

Zoals gezegd is eerst de KanCie aan zet. Zij komen met advies over de kandidaten die zij positief hebben beoordeeld op basis van het profiel. Wanneer de sollicitatieprocedure is afgerond komt een afvaardiging van de kandidatencommissie, het bestuur en de landelijke politieke fracties bij elkaar. In deze samenstelling wordt een adviesvolgorde gemaakt die dan wordt voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur bepaalt de uiteindelijke advieslijst die wordt voorgelegd aan het congres. Het gaat hier om twee advieslijsten, die voor topkandidaten en die voor reguliere kandidaten.

Ons doel is uiteraard om op basis van het KanCie advies een zo divers mogelijke lijst op te stellen waarin we verschillende perspectieven en achtergronden uit ons land vertegenwoordigd zien.

Op het congres worden dan dus twee advieslijsten gepresenteerd, één voor topkandidaten en één voor reguliere kandidaten. Leden kunnen deze advieslijsten instemmen zoals voorgelegd of de volgorde veranderen door kandidaten naar een andere plek te ‘schuiven’, binnen de gepresenteerde lijst. Ook kunnen leden aangeven een bepaalde kandidaat helemaal niet te zien zitten.

Lijsttrekker Europees Parlement

Inmiddels zijn de interviews met de kandidaten voor de lijsttrekker van het Europees Parlement afgerond. De kandidatencommissie heeft drie kandidaten van een positief advies voorzien en het bestuur draagt deze drie aan het congres voor. We zijn trots dat we kunnen melden dat de volgende drie Volters kandidaat willen zijn voor het lijsttrekkerschap voor de verkiezingen van het Europees Parlement:

  • Anouk Ooms,
  • Juliet Broersen,
  • Reinier van Lanschot.

We stellen de drie kandidaten graag aan jullie voor. Je leest hier hun profielen en er is ook een live voorstelmoment op 18 september waarvoor je je hier kunt aanmelden. Daarnaast organiseren we op 13 september een moment om in gesprek te gaan met de KanCie. Daarvoor kun je je hier aanmelden.

  • - 
    English -

Dear Volters,

The elections on 22 November are fast approaching. And an incredible amount is happening in preparation for it. Even though it is "the day you knew would come" and we are well prepared, it is still a race against the clock. Fortunately, we are well on our way.

It is the right time to send another and broader update with what has already happened and what lies ahead in the coming weeks.

List leader

Not really breaking news but, in an online consultation, members voted en masse and overwhelmingly electing Laurens Dassen as list leader again. The vacancy was posted online and we called on members to apply. As a board, we expressed our support for Laurens as a candidate beforehand. We think he has made a great start as group chairman and, after 'only' two years, would like him to continue. The members agreed with us.

Candidate selection process

Vacancies for parliamentary candidates were open from 18 July to 2 August. The candidate committee (aka "KanCie") received more than 60 applications for top and regular candidates. They assessed all these candidates based on the approved profiles (which can be found here and here). Of these applicants, more than half were invited for a personal interview by the KanCie. After the first round of interviews, some were invited for a second round. Based on the interview rounds, integrity test and submitted documents, the KanCie assesses whether candidates are suitable or unsuitable for the role of (top) candidate. The board ensures that the KanCie follows the procedure. If you want to re-read the selection procedure for non-periodic elections, click here.

Besides the procedure for assessing parliamentary candidates, the procedure to come up with a nice list of candidates for the European Parliament elections is also ongoing.

Conference and advisory list

Since May this year, the board has had the opportunity to give an opinion on the list order. We would like to tell you how we do that.

As mentioned, it is first up to the KanCie. They come up with advice on the candidates they have assessed positively based on the profile. Once the application process is complete, a delegation of the candidates' committee, the board and the national political groups meet. In this composition, an advisory order is made which is then submitted to the board. The board determines the final advisory list which is submitted to the conference. This involves two advisory lists, the one for top candidates and the one for regular candidates.

Our aim, of course, is to draw up the most diverse possible list, based on the advice of the KanCie in which we see different perspectives and backgrounds from our country represented.

So at the congress, two advisory lists will then be presented, one for top candidates and one for regular candidates. Members can agree these advisory lists as presented or change the order by 'shifting' candidates to another place, within the presented list. Members can also indicate that they do not like a particular candidate at all.

List leader European Parliament

Interviews with the candidates for the European Parliament's list leader have now been completed. The candidate committee has given a positive recommendation to three candidates and the board nominates these three to the congress. We are proud to announce that the following three Volters want to be candidates for the list leader position for the European Parliament elections:

  • Anouk Ooms,
  • Juliet Broersen,
  • Reinier van Lanschot.

We are happy to introduce the three candidates to you. You can read their profiles here and there will also be a live proposal moment on 18 September for which you can sign up here. We will also organise a moment on 13 September to talk to the KanCie. You can sign up for that here.

.wm-blog-banner { height: 70vh !important; }