Motie Westerveld/Raemakers over in de AMvB opnemen dat gemeenten in hun verordening aandacht besteden aan de wijze waarop tariefdifferentiatie wordt bevorderd - Jeugdzorg

Deze motie i is onder nr. 976 toegevoegd aan dossier 31839 - Jeugdzorg i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Jeugdzorg; Motie; Motie van de leden Westerveld en Raemakers over in de AMvB opnemen dat gemeenten in hun verordening aandacht besteden aan de wijze waarop tariefdifferentiatie wordt bevorderd
Document­datum 28-09-2023
Publicatie­datum 28-09-2023
Nummer KST31839976
Kenmerk 31839, nr. 976
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023-

2024

31 839

Jeugdzorg

Nr. 976

MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN RAEMAKERS

Voorgesteld 28 september 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de praktijk nog te weinig van dit soort tariefdifferentiatie plaatsvindt, waardoor sommige aanbieders veel winst maken en met name de aanbieders van de meest complexe zorg juist verlies maken;

verzoekt de regering om in de AMvB reële prijzen Jeugdwet op te nemen dat gemeenten in hun verordening aandacht besteden aan de wijze waarop tariefdifferentiatie wordt bevorderd en het belang hiervan meer expliciet tot uitdrukking te brengen in de nota van toelichting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Raemakers

kst-31839-976 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 31 839, nr. 976


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.