Brief van de minister van I&W over hervorming systeem Energie Vervoer voor zeevaart- en luchtvaartsectoren

woensdag 15 mei 2024

Bij wetsvoorstel 35626 - Implementatie Richtlijn 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van Klimaatakkoord is een brief ondergebracht.

Bijlage