COM(2015)341 - Kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU - EU monitor

EU monitor
Woensdag 26 juli 2017
kalender

1.

Stand van zaken

Op Europees niveau

Gewone wetgevingsprocedure (COD)

Com­mis­sie
Raad, Parle­ment
Lid­sta­ten, Com­mis­sie
Hof van Justi­tie
I
Voorbe­reiding
V
Onder≠han≠deling
B
Imple
ta
men-
tie
R
Rechts­geldig
E
Initiatief
Voorstel
Besluit
Recht
Einde
Mogelijkheid om invloed uit te oefenen
Op 4†juli†2017 hebben de Raad en het Europees Parlement het voorstel ondertekend, zodat kan worden overgegaan tot officiŽle publicatie.

Op nationaal niveau

IPEX
wk1: 0
wk2: 0
wk3: 0
wk4: 0
wk5: 0
wk6: 0
wk7: 0
wk8:0
geel
oranje

5i

00
00
00
00
00
00
00
00
19
28
Begindatum: 
Deadline: 
22-07-2015
19-10-2015

2.

Kerngegevens

officiŽle titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn†2010/30/EU

officiŽle Engelstalige titel

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
 
COM-nummer†i COM(2015)341 NLEN
Extra com nummers COM(2015)341;SWD(2015)139;SWD(2015)140
interinstitutioneel nummer†i 2015/0149(COD)
EURlex-code†i 52015PC0341
Rechtsinstrument Verordening

3.

Oorspronkelijk voorstel

Op 25†februari 2015 heeft de Commissie in haar kaderstrategie voor een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering een herziening van de richtlijn energie-etikettering aangekondigd teneinde het potentieel van energie-efficiŽntie beter te benutten als bijdrage aan de matiging van de energievraag en de daaruit voortvloeiende vermindering van de energieafhankelijkheid van de Europese Unie.

Energie-etikettering is gunstig voor het milieu, aangezien klanten, ongeacht waar zij zich in de Unie bevinden, hierdoor accurate, relevante en vergelijkbare informatie kunnen verkrijgen over de energie-efficiŽntie en het energieverbruik van energiegerelateerde producten, zodat zij weloverwogen, kosteneffectieve en milieuvriendelijke aankoopbeslissingen kunnen nemen die het milieu ten goede komen en geld besparen.

1.2.Samenhang met bestaande bepalingen van het beleidsterrein

De Europese Raad heeft in oktober 2014 voor 2030 een indicatieve verbetering van de energie-efficiŽntie op EU-niveau van ten minste 27†% vastgelegd en deze doelstelling zal tegen 2020 met het oog op het EU-streefcijfer van 30†% worden geŽvalueerd. Daarnaast heeft de Europese Raad een streefcijfer van 40†% minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 vastgelegd.

Met dit voorstel wordt gevolg gegeven aan de kaderstrategie voor de energie-unie. Het dient ter vervanging van Richtlijn†2010/30/EU betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten. Dit voorstel wordt gedaan naar aanleiding van de evaluatie van de richtlijn 1 . Productspecifieke regelgeving die op grond van de richtlijn is vastgesteld, blijft van kracht, maar wordt eveneens geŽvalueerd.

Door het bestaande acquis betreffende energie-etikettering bij te werken en doeltreffender te maken, draagt dit initiatief bij aan het energie- en klimaatbeleid.

1.3.Samenhang met andere beleidsgebieden van de Unie

(...)

lees meer

4.

Europese rechtsgrond

Deze Verordening†i is gebaseerd op tfeu artikel 294, tfeu artikel 194 lid 2 en european lid liament: tfeu artikel 294.

5.

Procedure

besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
Stemwijze Raad Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
Datum online publicatie 15-07-2015

6.

Behandeling nationale parlementen (IPEX)

7.

Behandeling Nederlands parlement

8.

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Europese norm, consumentenvoorlichting, energie-efficiŽntie, energiebesparing, energieverbruik, etiketteren, huishoudelijk apparaat, invloed op het milieu, milieubescherming.

9.

Betrokkenen

rapporteur Europees Parlement

schaduwrapporteurs Europees Parlement

rapporteurs medeadviserende commissies Europees Parlement

10.

Relevante raadplegingen

11.

Documenten

(84 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

14†juli†2017, LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF - 11060/17
Regulation of the European Parliament and of the Council setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU
4†juli†2017, LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS - PE 19/1/17 REV 1
VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT VASTSTELLING VAN EEN KADER VOOR ENERGIE- ETIKETTERING EN TOT INTREKKING VAN RICHTLIJN 2010/30/EU
3†juli†2017, Voorlopige notulen - Zittingsdocumenten
Voorlopige notulen - Zittingsdocumenten - Notulen - Voorlopige uitgave - Presentielijst
27†juni†2017, Definitieve notulen - Documenten van de parlementaire commissies
Definitieve notulen - Documenten van de parlementaire commissies - Meeting of ITRE from Monday, 24 April 2017 to Tuesday, 25 April 2017
26†juni†2017, NOTE - 10697/17
Uitslag van de stemming Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU (eerste lezing) Aanneming van de wetgevingshandeling 3554e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Vervoer, Telecommunicatie en Energie) Luxemburg, 26 juni 2017
19†juni†2017, 'I/A' ITEM NOTE - 10340/17
Ontwerpverordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU (eerste lezing) - Vaststelling van de wetgevingshandeling
van: General Secretariat of the Council
19†juni†2017, 'I/A' ITEM NOTE - 10340/17 ADD 1
Ontwerpverordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU (eerste lezing) - Vaststelling van de wetgevingshandeling = Verklaringen
van: General Secretariat of the Council
15†juni†2017, LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS - PE 19/17
VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor energie- etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
14†juni†2017, INFORMATION NOTE - 10287/17
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU - Resultaat van de eerste lezing door het Europees Parlement (Straatsburg, 12 tot en met 15 juni 2017)
van: General Secretariat of the Council
13†juni†2017, Definitieve notulen - Zittingsdocumenten
Definitieve notulen - Zittingsdocumenten - Notulen - Definitieve uitgave - 13/06/2017
7†juni†2017, Amendementen op A-documenten (Verslagen) 102-102
Amendementen op A-documenten (Verslagen) - Energie-efficiŽntie-etikettering
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie; EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
van: Buzek Jerzy; Tamburrano Dario
21†april†2017, NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA - CM 2525/17
Jurists/Linguists Group
30†maart†2017, NOTE - 7568/17
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU - Bespreking van de definitieve compromistekst met het oog op een akkoord
van: General Secretariat of the Council
24†maart†2017, NOTE - 7631/17
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
16†maart†2017, DRAFT MINUTES - 6834/17 ADD 1
3521e zitting van de Raad van de Europese Unie (Vervoer, Telecommunicatie en Energie), gehouden te Brussel op 27 februari 2017
6†maart†2017, NOTE - 6573/17 COR 1
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 201/30/EU - Preparation for the next informal trilogue
van: General Secretariat of the Council
3†maart†2017, NOTE - 6573/17
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU - Preparation for the next informal trilogue
van: General Secretariat of the Council
23†februari†2017, PROVISIONAL AGENDA - 6413/17
3521e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Vervoer, Telecommunicatie en Energie)
16†februari†2017, NOTE - 5060/17
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
15†februari†2017, Briefing
Briefing - Framework for energy efficiency labelling
van: WILSON Alex Benjamin
commissies/fracties: Dg Eprs / Members' Research Service
13†februari†2017, NOTE - 5807/17
Any other business i) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010 (First reading) ii) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting a ramework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU (First reading) = Information from the Presidency on the state of play
van: General Secretariat of the Council
9†februari†2017, DRAFT MINUTES - 15100/16 ADD 1 REV 2
3505e zitting van de Raad van de Europese Unie (Vervoer, Telecommunicatie en Energie), gehouden te Brussel op 1, 2 en 5 december 2016
20†december†2016, DRAFT MINUTES - 15100/16 ADD 1
3505th meeting of the Council of the European Union (Transport, Telecommunications and Energy), held in Brussels on 1, 2 and 5 December 2016
12†december†2016, NOTE - 15295/16 COR 1
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
8†december†2016, NOTE - 15295/16
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
29†november†2016, PROVISIONAL AGENDA - 14760/16
3505e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Vervoer, Telecommunicatie en Energie)
23†november†2016, NOTE - 14582/16
Any other business i) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU (First reading) Interinstitutional file: 2015/0149 (COD) ii) Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on establishing an information exchange mechanism with regard to intergovernmental agreements and non-binding instruments between Member States and third countries in the field of energy and repealing Decision No 994/2012/EU (First reading) Interinstitutional file: 2016/0031 (COD) - Information from the Presidency on the state of play
van: General Secretariat of the Council
16†november†2016, NOTE - 14128/16
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU - Examination of new compromise proposals
van: General Secretariat of the Council
4†oktober†2016, NOTE - 12105/16 COR 1
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
29†september†2016, NOTE - 12105/16
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
16†september†2016, Briefing
Briefing - Framework for energy efficiency labelling
van: WILSON Alex Benjamin
commissies/fracties: Dg Eprs / Members' Research Service
16†september†2016, NOTE - 11960/16
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
16†september†2016, NOTE - 12118/16
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
9†september†2016, NOTE - 11988/16
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
9†september†2016, NOTE - 11989/16
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
8†september†2016, Definitieve notulen - Documenten van de parlementaire commissies
Definitieve notulen - Documenten van de parlementaire commissies - Meeting of ITRE from Monday, 13 June 2016 to Tuesday, 14 June 2016
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
7†september†2016, NOTE - 11803/16 COR 1
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 201/30/EU - Preparation for the second informal trilogue
van: Presidency
6†september†2016, NOTE - 11803/16
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 201/30/EU
van: Presidency
30†augustus†2016, NOTE - 11000/1/16 REV 1
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 201/30/EU
van: General Secretariat of the Council
27†juli†2016, INFORMATION NOTE - 10873/16
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU - Outcome of the European Parliament's proceedings (Strasbourg, 4 to 7 July 2016)
van: General Secretariat of the Council
6†juli†2016, Definitieve notulen - Zittingsdocumenten
Definitieve notulen - Zittingsdocumenten - Notulen - Definitieve uitgave - 06/07/2016
6†juli†2016, NOTE - 11000/16
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 201/30/EU
van: General Secretariat of the Council
4†juli†2016, Definitieve notulen - Zittingsdocumenten
Definitieve notulen - Zittingsdocumenten - Notulen - Definitieve uitgave - 04/07/2016
30†juni†2016, COVER NOTE - 10714/16
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
28†juni†2016, NOTE - 10707/16
Provisional agendas for Council meetings, during the second semester of 2016 (the Slovak Presidency)
van: General Secretariat of the Council
24†juni†2016, Definitieve notulen - Documenten van de parlementaire commissies
Definitieve notulen - Documenten van de parlementaire commissies - Meeting of ENVI from Wednesday, 17 February 2016 to Thursday, 18 February 2016
EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
21†juni†2016, Verslag - A8-0213/2016
Verslag - VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
rapporteur: Tamburrano Dario
28†april†2016, Definitieve notulen - Documenten van de parlementaire commissies
Definitieve notulen - Documenten van de parlementaire commissies - Meeting of ITRE of Thursday, 7 April 2016
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
28†april†2016, Adviezen
Adviezen - ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
rapporteur: Patriciello Aldo
14†maart†2016, Briefing
Briefing - Framework for energy efficiency labelling
van: WILSON Alex Benjamin
commissies/fracties: Dg Eprs / Members' Research Service
9†maart†2016, Ontwerpverslag
Ontwerpverslag - ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
rapporteur: Tamburrano Dario
8†maart†2016, Amendementen op ontwerpverslag
Amendementen op ontwerpverslag - Ontwerpverslag Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
8†maart†2016, Amendementen op ontwerpverslag
Amendementen op ontwerpverslag - Ontwerpverslag Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
1†maart†2016, Amendementen op ontwerpadvies
Amendementen op ontwerpadvies - Ontwerpadvies Het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
9†februari†2016, - SWD(2016)32
STAKEHOLDER FEEDBACK on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
29†januari†2016, Ontwerpadvies
Ontwerpadvies - ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
rapporteur: Patriciello Aldo
22†december†2015, NOTE - 15548/15
Provisional agendas for Council meetings, during the first semester of 2016 (the Netherlands Presidency)
van: General Secretariat of the Council
18†december†2015, bijdrage nationaal parlement (IPEX)
bijdrage nationaal parlement (IPEX) - Duitse Bondsraad (Duitsland) Reply from the Commission (en)
van: European Commission
18†december†2015, bijdrage nationaal parlement (IPEX)
bijdrage nationaal parlement (IPEX) - Duitse Bondsraad (Duitsland) Statement from the Bundesrat
16†december†2015, Definitieve notulen - Documenten van de parlementaire commissies
Definitieve notulen - Documenten van de parlementaire commissies - Meeting of ITRE from Monday, 30 November 2015 to Tuesday, 1 December 2015
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
15†december†2015, DRAFT MINUTES - 14759/15 ADD 1
3429th meeting of the Council of the European Union (TRANSPORT, TELECOMMUNICATIONS AND ENERGY), held in Brussels on 26 November 2015
30†november†2015, COVER NOTE - 14770/15
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU [doc. ST 11012/15 ENER 284 ENV 493 CONSOM 131 CODEC 1054 - COM (2015) 341 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality
van: Romanian Parliament
27†november†2015, OUTCOME OF PROCEEDINGS - 14699/15
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU - algemene oriŽntatie
van: General Secretariat of the Council
23†november†2015, PROVISIONAL AGENDA - 14109/15
3429e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Vervoer, Telecommunicatie en Energie)
19†november†2015, Definitieve notulen - Documenten van de parlementaire commissies
Definitieve notulen - Documenten van de parlementaire commissies - Meeting of ITRE from Monday, 12 October 2015 to Tuesday, 13 October 2015"> <span class="nl">(language version)</span>
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
13†november†2015, NOTE - 13917/15
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU - algemene oriŽntatie
van: General Secretariat of the Council
9†november†2015, NOTE - 13557/15 COR 1
Preparation of the Council meeting (Transport, Telecommmunications and Energy) on 26 November 2015 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU - General approach
van: General Secretariat of the Council
29†oktober†2015, COVER NOTE - 13559/15
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU [doc. ST 11012/15 ENER 284 ENV 493 CONSOM 131 CODEC 1054 - COM (2015) 341 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality
van: Italian Senat
28†oktober†2015, NOTE - 11376/3/15 REV 3
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
14†oktober†2015, NOTE - 11376/2/15 REV 2
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
5†oktober†2015, NOTE - 11376/1/15 REV 1
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
25†september†2015, bijdrage nationaal parlement (IPEX)
bijdrage nationaal parlement (IPEX) - Duitse Bondsraad (Duitsland) Statement from the Bundesrat (de)
22†september†2015, NOTE - 11376/15
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
7†september†2015, Voorlopige notulen - Zittingsdocumenten
Voorlopige notulen - Zittingsdocumenten - NOTULEN van de vergadering van 07/09/2015
20†juli†2015, SEC-documenten - SWD(2015)140
SEC-documenten - WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn†2010/30/EU
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
20†juli†2015, SEC-documenten - SWD(2015)139
SEC-documenten - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
16†juli†2015, COM - documenten - COM(2015)341
COM - documenten - Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn†2010/30/EU
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
16†juli†2015, PROPOSAL - 11012/15 - COM(2015)341
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
16†juli†2015, COVER NOTE - 11012/15 ADD 3 - SWD(2015)140
WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
16†juli†2015, COVER NOTE - 11012/15 ADD 2 - SWD(2015)139
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
16†juli†2015, PROPOSAL - 11012/15 ADD 1 - COM(2015)341
BIJLAGEN bij Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
15†juli†2015, Samenvatting van de effectbeoordeling - SWD(2015)140
Samenvatting van de effectbeoordeling - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
15†juli†2015, - SWD(2015)139
IMPACT ASSESSMENT accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
15†juli†2015, - COM(2015)341
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU

12.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.