Afdeling 1 - Totstandbrenging van de interne markt

III-11: Maatregelen voor totstandbrenging interne markt

  • 1. 
    De Unie stelt de maatregelen vast die ervoor bestemd zijn de interne markt tot stand te brengen overeenkomstig het onderhavige artikel, de [ex artikelen 15 en 26], [ex artikel 47, lid 2], en de [ex artikelen 49, 80, 93 en 95], onverminderd de andere bepalingen van de Grondwet.
  • 2. 
    De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van de Grondwet.
  • 3. 
    Op voorstel van de Commissie stelt de Raad de Europese verordeningen of besluiten vast houdende de noodzakelijke beleidslijnen en voorwaarden om een evenwichtige vooruitgang in het geheel der betrokken sectoren te garanderen.

III-12: Inspanning van economieën met verschillenin ontwikkeling

Bij het formuleren van haar voorstellen met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van [ex artikel 14] houdt de Commissie rekening met de inspanning die bepaalde economieën met verschillen in ontwikkeling zich moeten getroosten voor de interne markt, en kan zij passende bepalingen maatregelen voorstellen.

Indien deze maatregelen de vorm van afwijkingen aannemen, dienen zij van tijdelijke aard te zijn en de werking van de interne markt zo weinig mogelijk te verstoren.

III-13: Onderling overleg lidstaten bij risico van onlusten of oorlog

De lidstaten plegen onderling overleg teneinde gezamenlijk de regelingen te treffen die noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de werking van de interne markt ongunstig wordt beïnvloed door de bepalingen waartoe een lidstaat zich genoopt kan voelen in geval van ernstige binnenlandse onlusten waardoor de openbare orde wordt verstoord, in geval van oorlog of van een ernstige internationale spanning welke een oorlogsgevaar inhoudt, of om te voldoen aan de verplichtingen die hij met het oog op het behoud van de vrede en de internationale veiligheid is aangegaan.

III-14: Aanpassing mededingingsregels in specifieke gevallen

Indien bepalingen, vastgesteld in de in de [ex artikelen 296 en 297] genoemde gevallen, tot gevolg hebben dat de mededingingsverhoudingen in de interne markt worden vervalst, onderzoekt de Commissie samen met de betrokken lidstaat onder welke voorwaarden deze bepalingen kunnen worden aangepast aan de in de Grondwet vastgestelde regels.

In afwijking van de procedure bepaald in de [ex artikelen 226 en 227] kan de Commissie of een lidstaat zich rechtstreeks tot het Hof van Justitie wenden indien zij of hij meent dat een andere lidstaat misbruik maakt van de bevoegdheden bedoeld in de [ex artikelen 296 en 297]. Het Hof van Justitie beslist achter gesloten deuren.