Politiek en Veiligheidscomité (PSC)

Dit permanente comité van de Raad (een speciaal soort raadswerkgroep i) is samengesteld uit ambassadeurs van de lidstaten en wordt voorgezeten door vertegenwoordigers van de Europese Dienst voor extern optreden i. Het Politiek en Veiligheidscomité (PSC) houdt zich bezig met beleidsvoorbereiding en uitvoering op de terreinen van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid i (GBVB) en het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid i (EVDB). Het takenpakket van de werkgroep bestaat uit het volgen van de internationale situatie op het gebied van de bovengenoemde beleidsterreinen, bijdragen aan de bepaling van het beleid en toezien op de uitvoering van de besluiten van de Raad van de Europese Unie i.

Tijdens door de EU uitgevoerde crisisbeheersingsoperaties geeft het PSC, onder verantwoordelijkheid van de Raad, politieke leiding en strategische richting aan de betreffende operatie. Zo kan het comité door de Raad worden gemachtigd om in bepaalde gevallen naar eigen inzicht besluiten te nemen op het gebied van crisisbeheer. Het PSC wordt bij de uitoefening van zijn taken bijgestaan door de politiek-militaire werkgroep, het comité voor de civiele aspecten van crisisbeheersing, het militaire comité en de militaire staf van de EU.

Het PSC komt tweemaal per week bijeen, en vaker indien nodig. Vergaderingen van het PSC worden voorbereid door de Nicolaidis-groep. Lidstaten kunnen onderwerpen ook direct in het PSC aan de orde stellen.

Aanvankelijk werd het Politiek en Veiligheidscomité in 1999 opgericht als raadswerkgroep i volgens het gangbare model. In 2000, tijdens de Europese Raad van Nice, werd echter besloten om het PSC als permanent EU-orgaan te erkennen. Deze permanente status stelt het PSC in staat om doorlopende contacten te onderhouden met organisaties als de NAVO, de OVSE en de VN. Op deze manier blijft het comité, en daarmee de EU, steeds op de hoogte van de wereldwijde toestand op het gebied van vrede en veiligheid.