Eerste lezing Europees Parlement

Wanneer de voorzitter van het Europees Parlement i een voorstel van de Europese Commissie i ontvangt, verwijst hij dat voor inhoudelijke behandeling naar de bevoegde commissie van het Europees Parlement i en, indien nodig, naar andere commissies die over het voorstel een advies kunnen uitbrengen. Na de behandeling in het Europees Parlement i gaat het voorstel naar de Raad van de Europese Unie i voor verdere behandeling in eerste lezing.

1.

Behandeling binnen een parlementaire commissie

Het voorstel wordt eerst behandeld door een commissie van het Europees Parlement i.

De bevoegde commissie van het Europees Parlement benoemt één van haar leden of één van de vaste plaatsvervangers tot rapporteur i voor het voorstel van de Europese Commissie. Deze rapporteur adviseert niet alleen de betreffende parlementscommissie over het wetsvoorstel, maar ook het Europees Parlement in het algemeen. Daarnaast is de rapporteur het eerste lid van het Parlement dat amendementen i kan indienen op het voorstel.

2.

Behandeling plenaire vergadering

Aan de hand van het door de bevoegde commissie opgestelde definitieve verslag wordt het wetgevingsvoorstel tijdens de plenaire vergadering i behandeld. De commissie stelt voor het voorstel goed te keuren of te verwerpen. In de meeste gevallen dient de parlementaire commissie een ontwerpresolutie met amendementen i op het wetgevingsvoorstel in. Tijdens de plenaire vergadering kunnen ook Europarlementariërs die geen zitting nemen in de commissie amendementen voorstellen.

Het Europees Parlement moet vervolgens bij gewone meerderheid ofwel instemmen met het onveranderde voorstel, ofwel het voorstel in zijn geheel verwerpen, ofwel amendementen aannemen. In de meeste gevallen keurt het Europees Parlement wetsvoorstellen goed, met of zonder amendementen.

Termijn

Er gelden geen termijnen voor de eerste lezing in het Europees Parlement.