Leden Europees Parlement - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 22 oktober 2019
kalender
Met dank overgenomen van Europa Nu.

De leden van het Europees Parlement†i zijn rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers die de belangen behartigen van de bevolkingen van de 28 lidstaten†i van de Unie. Sinds 1 juli 2014 bestaat het Europees Parlement uit 751 zetels: 750 leden (ook wel 'EuroparlementariŽrs', 'parlementsleden') plus de voorzitter.

De parlementsleden organiseren zich in fracties†i; op basis van een gemeenschappelijke politieke overtuiging en niet op basis van hun land van herkomst. Momenteel zijn er in het Europees Parlement acht fracties en een aantal 'niet-ingeschreven' leden. De fracties komen voort uit meer dan honderd nationale politieke partijen.

1.

Leden

Veel Nederlandse leden van het Europees Parlement zijn actief op internet door middel van een eigen website en socialmediakanalen. Met behulp van onderstaand overzicht kun je hen op de voet volgen. Voor Twitter heeft Europa Nu een speciale lijst samengesteld, waardoor je met ťťn druk op de knop alle Nederlandse EuroparlementariŽrs kunt volgen. Zie www.twitter.com/europanu/lists.

2.

Werkwijze

Taken van de Parlementsleden

EuroparlementariŽrs voeren de taken van het Europees Parlement uit.

Activiteiten van de Parlementsleden

De activiteiten van een EuroparlementariŽr zijn op te delen in vijf categorieŽn:

voorbereiden van de plenaire vergadering

De voorbereiding van de plenaire vergadering†i wordt gedaan in de parlementaire commissies†i (vergelijkbaar met de vaste commissies van de Tweede Kamer) die bevoegd zijn voor de verschillende terreinen waarover de Europese Unie zeggenschap heeft. EuroparlementariŽrs zijn meestal lid van twee parlementaire commissies.

deelname aan de fractievergadering

Tijdens de fractievergaderingen bepalen de leden de politieke standpunten voor de onderwerpen die op de agenda van de plenaire vergadering staan. De onderwerpen van het debat worden ook door de politieke fracties doorgesproken.

deelname aan de plenaire vergadering

Tijdens de plenaire vergaderingen behandelt het Parlement de wetsvoorstellen en stemt over de amendementen voordat het zich uitspreekt over de volledige tekst (het voorstel bijvoorbeeld goedkeurt of verwerpt). Andere agendapunten zijn de mededelingen van de Raad†i of de Commissie†i, actuele kwesties in de Europese Unie of de internationale politiek.

inhoudelijke voorbereiding

EuroparlementariŽrs volgen de nieuwe ontwikkelingen die in hun parlementaire commissies aan bod komen. Het is gebruikelijk dat een EuroparlementariŽr zich binnen het werk van een commissie specialiseert in een bepaald onderwerp. Bij nieuwe wetsvoorstellen kiest de parlementaire commissie een rapporteur†i die dat voorstel nauwlettend volgt en een verslag opstelt over dat voorstel.

contact onderhouden met de achterban

EuroparlementariŽrs gaan in weekeinden of tijdens het reces, wanneer er geen zitting is, vaak naar terug naar hun land en regio. Die tijd wordt gebruikt om de kiezer te laten zien wat hij of zij gedaan heeft. Zo houden veel Nederlandse EuroparlementariŽrs presentaties over hun werk.

Daarnaast staan EuroparlementariŽrs in de belangstelling bij allerlei belangengroepen en lobbyisten†i.

3.

Instrumenten ter ondersteuning van de werkzaamheden van Parlementsleden

Bij zijn/haar werkzaamheden beschikt elk lid van het Europees Parlement over een aantal juridische, financiŽle en administratieve instrumenten waarmee hij/zij concrete invloed kan uitoefenen.

Voor het indienen van mondelinge en schriftelijke vragen aan de Commissie en de Raad zijn enkele voorwaarden verbonden:

 • de betreffende instantie moet bevoegd zijn op het terrein waar de vraag over gaat
 • de vraag moet van algemeen belang zijn, en het mag geen persoonlijke aangelegenheden betreffen
 • het mag niet beledigend van aard zijn
 • vragen moeten beknopt en duidelijk zijn

Schriftelijke vragen worden ingediend via de voorzitter die ze op deze criteria beoordeelt.

4.

Verkiezingen

Het Europees Parlement telt 751 leden die in de 28 lidstaten worden gekozen. Sinds 1979 worden de leden via rechtstreekse algemene verkiezingen voor een periode van vijf jaar gekozen. De volgende verkiezingen zijn eind mei 2024.

 • Elk land stelt zelf zijn verkiezingsstelsel vast, maar past identieke democratische regels toe: kiesrecht vanaf 18 jaar, gelijkheid van mannen en vrouwen, en stemgeheim.
 • In de loop der jaren zijn voor de Europese verkiezingen een aantal eigen gemeenschappelijke regels ontwikkeld: rechtstreekse algemene verkiezingen, de regel van proportionaliteit, een mandaat van 5 jaar en herkiesbaarheid.
 • De zetels worden min of meer evenredig aan de bevolkingsaantallen onder de lidstaten verdeeld. Elk land heeft een vast aantal zetels, maximaal 96 en minimaal 6.
 • Verhouding tussen mannen en vrouwen: de vertegenwoordiging van vrouwen in het Europees Parlement neemt voortdurend toe. Momenteel wordt bijna een derde van de zetels door vrouwen bezet.

5.

Overige voorwaarden

 • Zij oefenen hun mandaat†i volledig onafhankelijk uit.
 • De leden van het Europees Parlement ontvangen nu nog hetzelfde salaris als de nationale parlementsleden van het land waar zij zijn gekozen. In 2009 is een nieuwe beloningsstructuur geÔntroduceerd, waarbij alle EuroparlementariŽrs hetzelfde verdienen. Tot uiterlijk 2019 kunnen lidstaten overigens nog aan het huidige systeem vasthouden.

  Het Nederlandse kabinet heeft besloten dat de Nederlandse EuroparlementariŽrs niet meer mogen verdienen dan Tweede Kamerleden. Alles wat zij mogelijk extra gaan verdienen zal middels een heffing worden ingehouden.

 • De leden worden ondersteund door parlementaire medewerkers. Elk lid kan ťťn of meer medewerkers aanwerven waarvan hij/zij de werkgever is. Hiervoor ontvangt het lid een secretariaatsvergoeding. Het aannemen van familieleden is verboden.

Gedragscode

Het doel van de gedragscode is om (de schijn van) belangenverstrengeling zoveel mogelijk tegen te gaan. Iedere EuroparlementariŽr wordt geacht zich aan de gedragscode te houden. Leden die de gedragscode schenden worden gestraft. Echter, overtreders kunnen niet gedwongen worden hun zetel op te geven.

De meest belangrijke punten uit de gedragscode zijn:

 • leden maken een overzicht van alle werkzaamheden, beroepshalve of vrijwillig, van de drie jaar vůůr hun installatie als EuroparlementariŽr openbaar
 • leden geven al hun financiŽle belangen en onbetaalde bestuursfuncties op bij het Europees Parlement
 • leden mogen geen giften van meer dan 150 euro aannemen
 • wanneer leden rapporteur of woordvoerder op een dossier willen worden, moeten zij alle mogelijke belangen die zij op dat dossier hebben kenbaar maken

6.

Meer weten