Ontwerpresolutie Europees Parlement - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 7 december 2019
kalender
Met dank overgenomen van Europa Nu.

Een resolutie i geeft het standpunt weer van het Europees Parlement i over een bepaald onderwerp.

Ieder lid van het Europees Parlement kan op elk moment een of meerdere ontwerpresoluties in het kader van zijn mandaat indienen (art. 113 van het Reglement i). Deze ontwerpresoluties kunnen door een of meerdere leden worden ondertekend en moeten betrekking hebben op een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de Europese Unie valt.

De ontwerpresoluties worden naar de bevoegde parlementaire commissie i verwezen, die kan besluiten een verslag op te stellen (met voorafgaande toestemming van de Conferentie van voorzitters), een advies in te dienen, of de ontwerpresolutie te combineren met andere ontwerpresoluties of verslagen.

Zodra de ontwerpresolutie als zodanig door de commissie is overgenomen, kan alleen zij deze, tot de opening van de eindstemming, intrekken. Een ingetrokken ontwerpresolutie kan onmiddellijk worden overgenomen en opnieuw worden ingediend door een fractie i, een commissie dan wel hetzelfde aantal leden als vereist is voor de indiening ervan.

Bijzondere soorten resoluties zijn:

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat

Zie voor meer informatie

Ontwerpresoluties tot besluit van een debat over een verklaring van andere instellingen

Een commissie, een fractie of ten minste zevenendertig leden, kunnen een ontwerpresolutie indienen tot besluit van een debat over een verklaring van een andere instelling (art. 103 van het Reglement i).