Reglement Europees Parlement (REGL) - EU monitor

EU monitor
Maandag 21 oktober 2019
kalender
Met dank overgenomen van Europa Nu.

Op grond van artikel 232ái van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unieái heeft het Europees Parlementái een Reglement vastgesteld. Dit reglement bevat alle regels voor de interne organisatie en werking van het Parlement.

1.

Wijziging van het Reglement

Ieder lid van het Europees Parlement kan wijzigingen op het Reglement en de bijlagen ervan voorstellen. Ze kunnen daar eventueel een toelichting bij voegen. Wijzigingen van het Reglement worden aangenomen bij meerderheid van stemmenái.

Deze wijzigingsvoorstellen worden vertaald, vermenigvuldigd, rondgedeeld en ter behandeling verwezen naar de bevoegde commissieái, die ze behandelt en beslist of zij aan het Parlement zullen worden voorgelegd.

De bevoegdheid voor de interpretatie en toepassing van het Reglement en voorstellen tot wijziging daarvan ligt bij de Parlementaire Commissie Constitutionele zakenái.

Amendementen op het Reglement worden slechts aangenomen met de meerderheid van de leden van het Parlementái.

Behoudens bij de stemming vastgestelde uitzonderingen, treden wijzigingen op het Reglement en de bijlagen ervan in werking op de eerste dag van de vergaderperiode die volgt op de aanneming ervan.

2.

Tekst