EP-Commissie Constitutionele zaken (AFCO)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de organisatorische aspecten van de Europese Unie, het EU-verdrag en de gevolgen van uitbreiding van de EU voor de organisatiestructuur.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  de institutionele aspecten van het Europese integratieproces, met name in het kader van de voorbereiding en het verloop van conventies en intergouvernementele conferenties;
 • 2. 
  de tenuitvoerlegging van het EU-Verdrag en de evaluatie van de werking ervan;
 • 3. 
  de institutionele gevolgen van de uitbreidingsonderhandelingen van de Unie;
 • 4. 
  interinstitutionele betrekkingen, met inbegrip van de beoordeling van interinstitutionele akkoorden;
 • 5. 
  eenvormige verkiezingsprocedure;
 • 6. 
  Europese politieke partijen, onverminderd de bevoegdheden van het Bureau;
 • 7. 
  de constatering van een ernstige en voortdurende schending, door een lidstaat, van de beginselen welke de lidstaten gemeen hebben;
 • 8. 
  de interpretatie en toepassing van het Reglement en voorstellen tot wijziging daarvan.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Antonio Tajani iEVP

Ondervoorzitter(s)


    Charles Goerens iRENEWLid/leden

    Rainer Wieland iEVP
    Paulo Rangel iEVP
    Guy Verhofstadt iRENEW


    Gerolf Annemans iID


    Pascal Durand iRENEW
    Esteban González Pons iEVP


    Damian Boeselager iGroenen/EVA
    Daniel Freund iGroenen/EVA


    Helmut Scholz iGUE/NGL

Plaatsvervanger(s)

    Danuta Hübner iEVP


    Brando Benifei iS&D
    Miapetra Kumpula-Natri iS&D
    Gilles Lebreton iID


    Raphaël Glucksmann iS&D


    Othmar Karas iEVP


    François Alfonsi iGroenen/EVA
    Victor Negrescu iS&D


    Sophie in 't Veld (D66) iRENEW
    Angel Dzhambazki iECR
    Seán Kelly iEVP