Europese samenwerking inzake wetenschap en technologie (COST)

Dit Europese intergouvernementele raamwerk heeft als doel de vorming van internationale netwerken tussen onderzoekers te bevorderen. European Cooperation in Science and Technology (COST) draagt bij aan de doelstellingen van het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 i en de voorloper daarvan, het zevende kaderprogramma voor onderzoek i.

Voor de periode 2007-2013 beschikte COST over een budget van 250 miljoen euro. COST heeft de EU verzocht om een verdubbeling van het budget naar 560 miljoen euro binnen de meerjarenbegroting 2014-2020 i, maar heeft hiervan slechts 300 miljoen toegewezen gekregen. Mogelijk zal een deel hiervan ook nog worden afgedragen aan het nieuw opgerichte Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Via een petitie probeert COST dit ongedaan te maken.

Inmiddels is bekend geworden dat een deel van het COST-budget niet afgedragen hoeft te worden aan het EFSI. Desondanks blijft er een groot risico bestaan dat COST op andere delen flink wordt gekort en daarom kan men nog steeds de petitie tekenen.

1.

In vogelvlucht

COST richt zich met name op het stimuleren van fundamenteel en precompetitief onderzoek, in tegenstelling tot EUREKA i, dat focust op marktgerichte innovatie.

De belangrijkste speerpunten van COST zijn:

  • Capaciteitsontwikkeling door hoogwaardige wetenschappelijke kringen met elkaar te verbinden, zowel in Europa als in de rest van de wereld.
  • Netwerkmogelijkheden bieden voor jonge onderzoekers
  • Zorgen voor een toename van de invloed van onderzoek op beleidsmakers, regulerende instanties en de private sector.

COST financiert niet de onderzoeksactiviteiten zelf, maar vergoedt reis- en verblijfskosten en kosten voor de verspreiding van innovaties.

2.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers van wie het instituut is gevestigd in een land dat deelneemt aan COST. Er zijn op dit moment 36 deelnemende landen.

Projecten die bijdragen aan de wetenschappelijke, economische, culturele of sociale ontwikkeling van Europa komen in aanmerking voor een subsidie. Deze bedraagt gemiddeld 90.000 euro per jaar. De procedure verloopt in twee stappen: eerst wordt een selectie gemaakt op basis van korte beschrijvingen van de projectvoorstellen. Daarna wordt uit deze selectie een keuze gemaakt op basis van de volledige voorstellen.

Kijk voor meer informatie over het indienen van een projectvoorstel op de website van COST.

Namens Nederland is RVO.nl i verantwoordelijk voor de uitvoering van COST.

3.

Meer informatie