Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten

1.

Tekst

Avis juridique important

|

2.

31985L0577

Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten

Publicatieblad Nr. L 372 van 31/12/1985 blz. 0031 - 0033

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 7 blz. 0083

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 15 Deel 6 blz. 0131

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 7 blz. 0083

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 15 Deel 6 blz. 0131

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten (85/577/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100, Gezien het voorstel van de Commissie (1), Gezien het advies van het Europese Parlement (2), Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3), Overwegende dat het sluiten van overeenkomsten of eenzijdige verbintenissen tussen handelaren en consumenten buiten de verkoopruimten van de handelaar een handelspraktijk vormt die in de Lid-Staten van de Gemeenschap vaak voorkomt en dat dergelijke overeenkomsten en verbintenissen tot wettelijke voorschriften aanleiding hebben gegeven die van Lid-Staat tot Lid-Staat verschillen; Overwegende dat dispartiteiten tussen deze wettelijke voorschriften rechtstreeks van invloed kunnen zijn op de werking van de gemeenschappelijke markt; dat derhalve op dit gebied de wettelijke voorschriften nader tot elkaar dienen te worden gebracht; Overwegende dat in het eerste programma van de Europese Economische Gemeenschap voor een beleid inzake bescherming en voorlichting van de consument (4) onder de nummers 24 en 25 onder meer het treffen van de nodige maatregelen tot bescherming van de consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken bij de huis-aan-huisverkoop werd voorgeschreven; dat in het tweede programma van de Europese Economische Gemeenschap voor een beleid inzake bescherming en voorlichting van de consument (5) wordt bevestigd dat de acties van het eerste programma worden voortgezet en de daarin gestelde prioriteiten blijven gelden; Overwegende dat overeenkomsten die buiten de verkoopruimten van de handelaar worden gesloten, worden gekenmerkt door het feit dat het initiatief tot de besprekingen in de regel van de handelaar uitgaat en de consument zich op generlei wijze op deze besprekingen heeft voorbereid en wordt overvallen; dat de consument dik- wijls niet in staat is kwaliteit en prijs van het aanbod met andere aanbiedingen te vergelijken; dat dit verrassingselement niet alleen bestaat bij via huis-aan-huisverkoop gesloten overeenkomsten, doch ook bij andere typen overeenkomsten waartoe de handelaar buiten zijn verkoopruimten het initiatief neemt; Overwegende dat aan de consument een recht moet worden verleend tot opzegging van de overeenkomst binnen een termijn van ten minste 7 dagen, ten einde hem in staat te stellen zich te beraden over de verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien; Overwegende dat de nodige maatregelen moeten worden getroffen ten einde te bewerkstelligen dat de consument schriftelijk wordt voorgelicht over deze bedenktijd; Overwegende dat het de Lid-Staten moet blijven vrijstaan, een algeheel of gedeeltelijk verbod op het buiten de verkoopruimten sluiten van overeenkomsten te handhaven of in te stellen, voor zover zij dit in het belang van de consument achten, HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

 • 1. 
  Deze richtlijn is van toepassing op overeenkomsten die tussen een handelaar die goederen levert of diensten verricht, en een consument worden gesloten:- tijdens een door de handelaar buiten zijn verkoopruimten georganiseerde excursie, ofwel-tijdens een bezoek van de handelaar i) ten huize van deze consument of van een andere consument; ii)ter plaatse waar de consument werkzaam is,indien het bezoek niet op uitdrukkelijk verzoek van de consument plaatsvindt. 2. Deze richtlijn is ook van toepassing op overeenkomsten betreffende de leverantie van een ander goed of de verrichting van een andere dienst dan het goed of de dienst in verband waarmee de consument om een bezoek van de handelaar heeft verzocht, op voorwaarde dat de consument toen hij om het bezoek verzocht, niet wist of redelijkerwijze niet kon weten, dat de leverantie van dat andere goed of de verrichting van die andere dienst tot de commerciële of beroepsactiviteiten van de handelaar behoort. 3. Deze richtlijn is eveneens van toepassing op overeenkomsten waarvoor door de consument onder soortgelijke omstandigheden als omschreven in lid 1 of in lid 2 een aanbieding is gedaan waardoor de consument echter niet is gebonden vóór de aanvaarding daarvan door de handelaar. 4. Deze richtlijn is eveneens van toepassing op contractuele aanbiedingen die zijn gedaan door de consument onder soortgelijke omstandigheden als omschreven in lid 1 of in lid 2, wanneer de consument door zijn aanbieding is gebonden.

Artikel 2

In de zin van deze richtlijn wordt verstaan onder:- ,,consument'', een natuurlijk persoon die ten aanzien van de onder deze richtlijn vallende transacties handelt voor een gebruik dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd;-,,handelaar'', een natuurlijk of rechtspersoon die de betrokken transactie sluit in het kader van zijn commerciële of beroepsactiviteit alsmede een persoon die namens of voor rekening van een handelaar optreedt.

Artikel 3

 • 1. 
  De Lid-Staten kunnen bepalen dat deze richtlijn alleen zal worden toegepast op overeenkomsten waarbij de tegenwaarde van de door de consument te betalen prijs hoger is dan een bepaald bedrag. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 60 Ecu.De Raad toest dit bedrag op voorstel van de Commissie om de twee jaar en voor het eerst uiterlijk vier jaar na de kennisgeving van deze richtlijn en herziet het, in voorkomend geval, naar gelang van de economische en monetaire ontwikkelingen in de Gemeenschap. 2. Deze richtlijn is niet van toepassing op:a) overeenkomsten betreffende de bouw, de verkoop en de verhuur van onroerend goed, alsmede overeenkomsten betreffende andere rechten op onroerend goed.Overeenkomsten inzake de levering van goederen en inzake de verwerking daarvan in onroerende goederen, of overeenkomsten inzake de herstelling van onroerende goederen, vallen binnen de werkingssfeer van deze richtlijn;b)overeenkomsten betreffende de levering van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers;c)overeenkomsten voor de levering van goederen of het verrichten van diensten, op voorwaarde dat aan de volgende drie criteria wordt voldaan: i) de overeenkomst wordt gesloten op de grondslag van een catalogus van de handelaar waarvan de consument inzage heeft gehad zonder dat de vertegenwoordiger van de handelaar daarbij aanwezig is, ii)er is voorzien in voortzetting van het contact tussen de vertegenwoordiger van de handelaar en de consument met betrekking tot de desbetreffende transactie of latere transacties, iii)in de catalogus en in de overeenkomst wordt ten behoeve van de consument duidelijk vermeld dat hij het recht heeft, de goederen binnen een termijn van minstens 7 dagen na ontvangst aan de leverancier terug te zenden, dan wel de overeenkomst binnen die termijn op te zeggen zonder enige verplichting, behalve dat de goederen met zorg moeten worden behandeld;d)verzekeringsovereenkomsten;e)overeenkomsten betreffende effecten; 3. In afwijking van artikel 1, lid 2, behoeven de Lid-Staten deze richtlijn niet toe te passen op overeenkomsten betreffende de leverantie van een goed of de verrichting van een dienst dat/die rechtstreeks verband houdt met het goed of de dienst in verband waarmee de consument om een bezoek van de handelaar heeft verzocht.

Artikel 4

De handelaar is verplicht de consument, in het geval van transacties als bedoeld in artikel 1, schriftelijk mededeling te doen van het feit dat hij het recht heeft de overeenkomst binnen de in artikel 5 gestelde termijnen op te zeggen, alsmede van de naam en het adres van degene tegen wie dit recht kan worden uitgeoefend. Deze mededeling is gedateerd en bevat de gegevens ter identificatie van de overeenkomst. Deze mededeling wordt aan de consument gedaan:a) in het in artikel 1, lid 1, genoemde geval op het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten;b)in het in artikel 1, lid 2, genoemde geval uiterlijk op het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten;c)in het in artikel 1, lid 3, en artikel 1, lid 4, genoemde geval op het ogenblik waarop de consument zijn aanbieding doet. De Lid-Staten zien erop toe dat in hun nationale wetgeving passende bepalingen zijn opgenomen ter bescherming van de consument indien de in dit artikel bedoelde mededeling niet wordt gedaan.

Artikel 5

 • 1. 
  De consument heeft het recht om, door middel van een kennisgeving binnen een termijn van ten minste 7 dagen na het tijdstip waarop de consument de in artikel 4 bedoelde informatie heeft ontvangen, op de door de nationale wetgeving voorgeschreven wijze en voorwaarden, afstand te doen van de gevolgen van zijn verbintenis. Voor het in acht nemen van de termijn is verzending van de kennisgeving vóór het einde van de termijn voldoende. 2. De kennisgeving heeft tot gevolg dat de consument van alle verplichtingen uit de opgezegde overeenkomst is ontslagen.

Artikel 6

De consument kan geen afstand doen van de rechten die hem krachtens deze richtlijn zijn verleend.

Artikel 7

Indien de consument zijn recht van afstand uitoefent, worden de juridische gevolgen van de afstand volgens het nationale recht geregeld, met name voor wat betreft de terugbetaling van betalingen voor goederen of dienstverrichtingen en de restitutie van ontvangen goederen.

Artikel 8

Deze richtlijn belet niet dat de Lid-Staten gunstiger bepalingen vaststellen of handhaven met het oog op de bescherming van de consument op het gebied dat door deze richtlijn wordt bestreken.

Artikel 9

 • 1. 
  De Lid-Staten treffen de maatregelen die nodig zijn om binnen 24 maanden na kennisgeving van deze richtlijn aan deze richtlijn te voldoen (1). Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis. 2. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van alle belangrijke bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 10

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 20 december 1985. Voor de Raad De Voorzitter R. KRIEPS

 • (1) 
  PB nr. C 22 van 29. 1. 1977, blz. 6 en PB nr. C 127 van 1. 6. 1978, blz. 6.
 • (2) 
  PB nr. C 241 van 10. 10. 1977, blz. 26.
 • (3) 
  PB nr. C 180 van 28. 7. 1977, blz. 39.
 • (4) 
  PB nr. C 92 van 25. 4. 1975, blz. 1.
 • (5) 
  PB nr. C 133 van 3. 6. 1981, blz. 1.
 • (1) 
  Van deze richtlijn is aan de Lid-Staten kennis gegeven op 23 december 1985.

3.

Verwante dossiers

 
 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.