Coreper II vergadering - EU monitor

EU monitor
Zondag 27 september 2020
kalender

Coreper II vergadering

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Coreper II i vergadert voorafgaand aan de Raadsvergaderingen. Deze wekelijkse vergaderingen vinden doorgaans op dinsdag of woensdag plaats. De vergaderingen worden minimaal vier dagen van tevoren definitief aangekondigd. Tijdens een Coreper-vergadering worden de Raadsagenda's vastgesteld en wordt bekeken over welke voorstellen overeenstemming bestaat.

Agenda

De agenda is opgedeeld in twee onderdelen. Deel I bevat de punten waarop overeenstemming is bereikt is binnen de raadswerkgroepen (I-punten); ze zijn als hamerstukken op de agenda geplaatst. Deel II bevat dossiers waarover geen overeenstemming bereikt (II-punten). Wanneer een delegatie zich toch niet in een voorstel kan vinden, wordt het op de eerstvolgende vergadering geplaatst voor het tweede deel.

Agendapunten worden voorgesteld door het secretariaat-generaal van de Raad of het Voorzitterschap i, en vervolgens door het Voorzitterschap vastgesteld. Voor deel II van de vergadering wordt een dossier samengesteld voor de voorzitter met daarbij de status van de discussies over het dossier, en een speaking note. Deze wordt een dag van tevoren aangeleverd. Waar nuttig, wordt ook een compromis voorbereid in de vorm van een mogelijke package deal. De agenda wordt voorbereid door de assistenten van de Permanente Vertegenwoordigers (de zogenaamde Antici-groep i). Deze komt hiervoor een dag voor de vergadering bij elkaar.

Wanneer een of meerdere delegaties erom verzoeken kan, na instemming van de andere delegaties, aan het begin van de vergadering een agendapunt worden toegevoegd, dit wordt echter alleen toegepast in uitzonderlijke situaties. Delegaties kunnen daarnaast opmerkingen ter kennisgeving doen onder het agendapunt 'any other business' in deel II van de vergadering, wanneer deze van tevoren zijn aangemeld bij de Antci-groep (de assistenten van de Permanente Vertegenwoordigers).

1.

Werkwijze

Het Comité van Permanente vertegenwoordigers i streeft op zijn niveau naar een akkoord, dat voor aanneming aan de Raad i wordt voorgelegd. Als een akkoord wordt bereikt, wordt het betreffende punt opgenomen onder deel A i van de agenda, dat de Raad zonder debat kan goedkeuren. Wanneer ook het Coreper geen overeenstemming weet te bereiken over een voorstel, kan een onderwerp overgedragen worden aan een groep van hoge beleidsambtenaren.

Het Comité van Permanente vertegenwoordigers bereidt vervolgens de raadsvergaderingen i voor. Het Coreper kan, mits de betreffende punten op zijn agenda staan, procedurebesluiten aannemen over onderwerpen zoals de plaats waar de Raadsbijeenkomsten plaatsvinden, het houden van openbare debatten, het openbaar maken van de uitslag van de stemmingen, het volgen van de schriftelijke procedure, het bekendmaken van een tekst in het Publicatieblad of het raadplegen van een instelling of orgaan.

Na de Coreper-vergadering maakt het secretariaat van de Raad een korte notitie ten behoeve van verdere discussies in de Raad, een notitie voor de voorzitter en een kort memorandum over de discussie. Wanneer Coreper unaniem een akkoord heeft bereikt,maakt het secretariaat-generaal een 'A item' notitie, dat bestaat uit de documentnummers van de teksten voor formele aanneming en mogelijke verklaringen. Deze documenten worden uiterlijk 14 dagen van tevoren aan de Raad verstrekt.