2007-2013 Actieprogramma Consumentenbescherming

Het Actieprogramma Consumentenbescherming dat liep tusssen 2007 en 2013 had tot doel lidstaten i te ondersteunen bij de bescherming van consumenten op het gebied van gezondheid, veiligheid en rechtspraak. Daarnaast richtte het programma zich op de stimulering van het recht op voorlichting van consumenten en het recht van verenigingen om hun belangen te behartigen.

De financiële bijdragen die dit programma verleende, werden toegekend aan hogeronderwijsinstellingen, studenten, docenten, ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor consumentenbescherming en Europese consumentenorganisaties. De toekenning van bijdragen verliep via de lidstaten.

Eind 2013 liep het programma af. Per 1 januari 2014 ging het nieuwe Actieprogramma Consumentenbescherming (Consumentenprogramma 2014-2020 i) in werking.

1.

Meer informatie