Communautair actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op donderdag 16 maart 2006.

Het Parlement wijst € 1,5 mrd toe aan het nieuwe Europese actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid (2007-2013). Hoewel de lidstaten primair verantwoordelijk zijn voor de volksgezondheid, heeft de Europese Unie een aanvullende rol. Het Parlement wil deze rol ten volle spelen.

Het Europees Parlement is het oneens met de Raad over de door hem voorgestelde Financiële Perspectieven (FP) voor de periode 2007-2013. Volgens het EP is het niveau van de nieuwe FP te laag. Het Parlement vindt dat de Europese Unie haar ambities niet naar beneden moet bijschroeven. Dat geldt ook op een gebied als de volksgezondheid. Het EP verhoogt het budget voor het nieuwe actieprogramma gezondheid tot € 1,5 mrd voor zeven jaar, waar het voorstel van de Europese Commissie uitgaat van een totaalbudget van € 1,2 mrd waarvan € 969 mln voor gezondheid. Het resterende bedrag gaat in het Commissievoorstel naar consumentenbescherming. Het Parlement koppelt gezondheid en consumentenbescherming echter los van elkaar, omdat deze gebieden onder verschillende rechtsgrondslagen vallen en de EU op deze gebieden verschillende bevoegdheden heeft (Marianne THYSSEN (EVP-ED, BE) is rapporteur voor het onderdeel consumentenbescherming. De stemming over haar verslag is uitgesteld tot 23 maart).

Volgens het Parlement moet het doel van een hoger gezondheidsniveau van de Europese burger meegenomen worden op alle Europese beleidsterreinen. Het EP wil dat de verschillen in kwaliteit van de gezondheidszorg binnen en tussen lidstaten verdwijnen. Daarvoor is nodig dat iedereen toegang krijgt tot gezondheidszorg, zonder discriminatie, en dat de mobiliteit van patiënten wordt verhoogd. De transparantie van de verschillende gezondheidssystemen moet worden verbeterd. Het Parlement pleit ook voor meer grensoverschrijdende samenwerking, met name voor de behandeling van zeldzame aandoeningen, en voor een betere uitwisseling van informatie over beschikbare behandelingen, diensten en terugbetalingsmogelijkheden.

Bovendien vindt het EP dat volksgezondheid op een holistische en pluralistische wijze dient te worden benaderd en daarom ook alternatieve geneeskunde opgenomen moet worden bij de acties waaraan het programma steun verleent. In het nieuwe programma moet ook worden opgenomen de analyse van genetische determinanten en persoonlijke en biologische factoren van ziekten, met inbegrip van genetische screening. Het Parlement waarschuwt daarbij dat dergelijke gegevens niet mogen worden gebruikt voor werkgelegenheids-, verzekerings-, eugenetica- of gezinsplanningsdoeleinden.

Volgens het Parlement is de gezondheidszorg een zeer belangrijk terrein waar de burger veel te winnen heeft bij een ambitieus Europees beleid, ook al zijn de organisatie en de financiering van de gezondheidszorg in handen van de lidstaten. Het doel van het nieuwe actieprogramma is het publiek te beschermen tegen gezondheidsbedreigingen, nationale gezondheidssystemen effectiever te maken en gezonde leefwijzen te bevorderen. Het actieprogramma voorziet ook in speciale maatregelen op de gebieden risicopreventie, informatieverschaffing aan beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en aan het publiek, en de uitwisseling van goede praktijken.