VVD: Europees landbouwbeleid niet geheel afschaffen

Met dank overgenomen van Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) i, gepubliceerd op woensdag 3 juni 2009.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid dat tot 2013 is vastgesteld, kan volgens de VVD i op dit moment niet worden gewijzigd. Afspraken moeten worden nageleefd, de VVD staat voor een betrouwbare overheid. Hoewel de indruk wordt gewekt dat de VVD na 2013 af wil van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, staat in het VVD verkiezingsprogramma voor de aankomende Europese verkiezingen duidelijk dat het Europees landbouwbeleid drastisch moet worden gewijzigd, maar dat het niet geheel kan verdwijnen. De VVD is van mening dat evenals de meeste andere Europese uitgaven, de financiering van het landbouwbeleid deels door de lidstaten zelf gedaan kan worden, mits er geen concurrentieverstoring optreedt.

Jan Mulder i: " De inkomenssteun die boeren ontvangen is op dit moment nog gebaseerd op de productie uit het verleden. In de toekomst is dit niet meer te verantwoorden en dus zal het landbouwbeleid na 2013 drastisch hervormd moeten worden. Ik ben voorstander van een zoveel mogelijk marktgerichte landbouw, liefst die zonder landbouwsubsidies kan voortbestaan. Echter, Europese boeren hebben in mijn ogen een benadeelde concurrentiepositie ten opzichte van de rest van de wereld, omdat ze moeten voldoen aan strenge EU eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Daarom heb ik vorig jaar een voorstel ingediend voor een studie op de Europese begroting 2009 - dat inmiddels is aangenomen - voor een uitgebreide berekening van de kosten als gevolg van strenge EU regelgeving en de kosten voor het leveren van publieke diensten. Wat kost het bijvoorbeeld om de weidevogelstand te behouden als je in de Veenweiden boert? Die kosten liggen waarschijnlijk hoger in dichtbevolkte gebieden dan in dunbevolkte gebieden. Mijn leidraad is dat we zoveel mogelijk een gelijk speelveld moeten proberen te realiseren. Als we in Europa hogere eisen aan de productie stellen, dan voor de menselijke gezondheid strikt noodzakelijk is, oftewel normen die niet gelden voor importproducten, dan zal een landbouwer daarvoor beloond moeten worden. Tot slot ben ik van mening dat Europa niet te afhankelijk moet zijn van de rest van de wereld om voedselzekerheid te garanderen. We moeten daarom zuinig zijn met onze boeren. Als boeren stoppen, komen ze niet snel weer terug."

Het optreden van het CDA i in de discussie over de Europese verkiezingen is merkwaardig. In het Europese verkiezingsprogramma is het CDA tegen de mede-financiering van de landbouwuitgaven door de lidstaten. Terwijl in het programma voor de laatste Tweede Kamer verkiezingen staat dat het CDA hier wel voorstander van is. Daarnaast roept het CDA dat ze het landbouwbudget ook na 2013 ongewijzigd willen behouden. Recentelijk heeft het CDA echter voor een resolutie in het Europees Parlement gestemd die de inkomenssteun voor de boeren dit