COM(2008)563 - Wijziging van Verordening 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en Verordening 1234/2007 ("integrale GMO"-verordening) ten aanzien van de voedselverstrekking aan de meest behoeftigen - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 20 oktober 2020
kalender

COM(2008)563 EUe - Verordening
Wijziging van Verordening 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en Verordening 1234/2007 ("integrale GMO"-verordening) ten aanzien van de voedselverstrekking aan de meest behoeftigen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("integrale GMO"-verordening) ten aanzien van de voedselverstrekking aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1290/2005 on the financing of the common agricultural policy and Regulation (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation) as regards food distribution to the most deprived persons in the Community
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2008)563 NLEN
Extra COM-nummers SEC(2008)2437; SEC(2008)2436; COM(2009)665; COM(2010)486; COM(2011)634; COM(2012)34
Procedurenummer i 2008/0183(COD)
Celex-nummer i 52008PC0563

2.

Key dates

Document 17-09-2008
Online publicatie 17-09-2008
Besluit 15-02-2012; Verordening 2012/121
Bekendmaking in Publicatieblad i 17-06-2009; PB L 154 p. 1-56

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.