VERORDENING VAN DE RAAD tot tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van bepaalde industrieproducten in de autonome regio's de Azoren en Madeira - EU monitor

EU monitor
Donderdag 19 april 2018
kalender

1.

Tekst

RAAD VAN Brussel, 19 oktober 2010 DE EUROPESE UNIE (OR. en)

14482/10

Interinstitutioneel dossier: 2009/0125 (CNS) i

POSEIMA 12 POSEICAN 12 POSEIDOM 12 REGIO 59 UD 268

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD tot tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van bepaalde industrieproducten in de autonome regio's de Azoren en Madeira

14482/10 VP/mm

DG G NL

VERORDENING (EU) Nr. …/2010 VAN DE RAAD

van

tot tijdelijke schorsing van de autonome rechten

van het gemeenschappelijk douanetarief

bij invoer van bepaalde industrieproducten

in de autonome regio's de Azoren en Madeira

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 349,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement 1 ,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 2 ,

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

1 Adviezen van 1 januari 2010 en 7 september 2010 (nog niet bekendgemaakt in het

Publicatieblad).

14482/10 VP/mm 1

DG G NL

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In augustus en december 2007 hebben de regionale overheden van de Azoren en Madeira, met de steun van de Portugese overheid, overeenkomstig artikel 299, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, verzocht om de autonome schorsing van

de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor een aantal producten. Zij motiveerden hun verzoek met het argument dat het bedrijfsleven in de Azoren en Madeira, door de afgelegen ligging van die eilanden, op het gebied van de handel ernstig benadeeld is, hetgeen weer ongunstige gevolgen heeft voor de demografische, sociale en economische ontwikkeling en de werkgelegenheid.

(2) De plaatselijke economie van de Azoren en Madeira is in hoge mate afhankelijk van het nationale en internationale toerisme, een tamelijk onstabiele bron van inkomsten, omdat die afhankelijk is van factoren waarop de plaatselijke autoriteiten en de Portugese overheid nauwelijks enige invloed hebben. Dit heeft als gevolg dat de economische ontwikkeling van de Azoren en Madeira met ernstige beperkingen heeft te kampen. Daarom moeten die economische sectoren worden gesteund die minder afhankelijk zijn van het toerisme om schommelingen in de toeristensector op te vangen en aldus de lokale werkgelegenheid te stabiliseren.

DG G NL

(3) Verordening (EEG) nr. 1657/93 i van de Raad van 24 juni 1993 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor een aantal industrieproducten bestemd voor de bevoorrading van de vrije zones van de Azoren

en van Madeira 1 heeft niet de gewenste resultaten gehad in de laatste jaren voordat deze

verordening op 31 december 2008 verstreek. Dit is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan het feit dat de schorsingen waarin die verordening voorzag beperkt waren tot de vrije zones van de Azoren en Madeira en daarom in de laatste jaren voor het verstrijken van de verordening niet meer werden benut. Het is daarom dienstig nieuwe schorsingen vast te stellen die niet beperkt zijn tot bedrijven in de vrije zones, maar die alle soorten bedrijven in deze regio's ten goede kunnen komen. Daarom dienen de visserij-, de landbouw-, de industrie- en de dienstensector voor de schorsingen in aanmerking te komen.

(4) Om ervoor te zorgen dat de in deze verordening voorziene schorsingen een economische weerslag hebben, moet zij ook betrekking hebben op eindproducten voor gebruik in de

landbouw, de handel en door de industrie alsmede op grondstoffen, en onderdelen voor landbouwdoeleinden, industriële verwerking of onderhoud.

(5) Om investeerders een perspectief op lange termijn te bieden en bedrijven in staat te stellen een niveau van industriële en commerciële activiteit te bereiken dat bijdraagt tot de stabilisatie van het economisch en sociaal klimaat in de betrokken regio's, moeten de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde goederen volledig worden

∗ ∗

geschorst voor een periode van tien jaar vanaf … ∗ ∗ .

1 PB L 158 van 30.6.1993, blz. 1.

∗ ∗ ∗ ∗ PB: gelieve de datum in te voegen: de eerste dag van de eerste kalendermaand na de datum

van inwerkingtreding van deze verordening.

DG G NL

(6) Om ervoor te zorgen dat slechts bedrijven die op de Azoren en Madeira zijn gevestigd van deze tariefmaatregelen kunnen genieten, moeten de schorsingen afhankelijk zijn van de

bijzondere bestemming van de producten overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2913/92 i

van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek 1

en Verordening (EEG) nr. 2454/93 i van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/93 van de

Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek 2 .

(7) Voor een doelmatige toepassing van de schorsingen moeten de autoriteiten van de Azoren en Madeira de nodige uitvoeringsmaatregelen vaststellen en de Commissie daarvan in

kennis stellen.

(8) De Commissie moet, zo nodig, tijdelijke maatregelen kunnen vaststellen om een speculatieve handelsverlegging tegen te gaan totdat de Raad dit probleem definitief oplost.

(9) Wijzigingen in de gecombineerde nomenclatuur kunnen geen aanleiding geven tot wezenlijke wijzigingen in de schorsing van de rechten. De Commissie moet derhalve gemachtigd worden om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, teneinde de nodige wijzigingen en technische aanpassingen aan te brengen in de lijst van goederen waarop een schorsing van toepassing is,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

1 PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

14482/10 VP/mm 4

DG G NL

Artikel 1

Van … ∗ ∗ ∗ ∗ tot en met … ∗ ∗ ∗ ∗∗ ∗ ∗ ∗ worden de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief volledig

geschorst die van toepassing zijn bij invoer van de in bijlage I vermelde eindproducten voor gebruik in de landbouw, in de handel en door de industrie in de autonome regio's de Azoren en Madeira.

Deze goederen worden overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2913/92 i ten minste 24 maanden na het in het vrije verkeer brengen gebruikt door in de autonome regio's de Azoren en Madeira gevestigde bedrijven.

Artikel 2

Van … ∗ ∗ ∗ ∗ tot en met … ∗ ∗ ∗ ∗∗ ∗ ∗ ∗ worden de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief die van

toepassing zijn bij invoer in de autonome regio's de Azoren en Madeira van de in bijlage II vermelde grondstoffen en onderdelen die voor landbouwdoeleinden, industriële verwerking of onderhoud worden gebruikt, volledig geschorst.

∗ ∗ ∗ ∗ PB: gelieve de datum in te voegen: de eerste dag van de eerste kalendermaand na de datum

van inwerkingtreding van deze verordening.

∗ ∗ ∗ ∗∗ ∗ ∗ ∗ PB: gelieve de datum in te voegen: tien jaar na de datum van toepassing van deze

verordening.

DG G NL

Artikel 3

De bevoegde autoriteiten van de Azoren en Madeira nemen de nodige maatregelen om de naleving van de artikelen 1 en 2 te waarborgen.

Zij stellen de Commissie vóór … ∗ ∗ ∗ ∗ van dergelijke maatregelen in kennis.

Artikel 4

De in de artikelen 1 en 2 bedoelde schorsing van rechten is afhankelijk van de voorwaarde dat de goederen een bijzondere bestemming krijgen overeenkomstig de artikelen 21 en 82 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 i en is onderworpen aan de controles als bedoeld in de artikelen 291 tot en met 300 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 i .

Artikel 5

 • 1. 
  Wanneer de Commissie redenen heeft om aan te nemen dat de bij deze verordening ingestelde schorsing voor een bepaald product tot een verlegging van het handelsverkeer heeft geleid, kan zij de betrokken schorsing overeenkomstig de procedure van artikel 11, lid 2, tijdelijk intrekken voor een periode van ten hoogste twaalf maanden. Voor de invoerrechten op producten waarvoor de schorsing tijdelijk is ingetrokken, wordt zekerheid gesteld; deze producten mogen eerst na zekerheidstelling in de autonome regio's de Azoren en Madeira in het vrije verkeer worden gebracht.

∗ ∗ ∗ ∗ PB: gelieve de datum in te voegen: zes maanden na de inwerkingtreding van deze

verordening.

DG G NL

 • 2. 
  Wanneer de Raad, op voorstel van de Commissie, binnen de periode van twaalf maanden besluit de schorsing definitief in te trekken, worden de bedragen waarvoor zekerheid is

  gesteld definitief ingevorderd.

 • 3. 
  Indien binnen twaalf maanden geen definitief besluit overeenkomstig lid 2 is genomen, wordt de zekerheid vrijgegeven.

Artikel 6

Indien nodig kan de Commissie, bij gedelegeerde handeling overeenkomstig artikel 7 en onder de voorwaarden van de artikelen 8 en 9, in de bijlagen I en II de wijzigingen en technische aanpassingen aanbrengen die noodzakelijk zijn ingevolge wijzigingen in de gecombineerde nomenclatuur.

Artikel 7

 • 1. 
  De bevoegdheid om de in artikel 6 bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt voor onbepaalde tijd aan de Commissie verleend.
 • 2. 
  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij de Raad daarvan in kennis.
 • 3. 
  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie verleend onder de voorwaarden van de artikelen 8 en 9.

DG G NL

Artikel 8

 • 1. 
  De in artikel 6 bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan door de Raad worden ingetrokken.
 • 2. 
  Indien de Raad een interne procedure is begonnen om te besluiten of hij de bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, brengt hij de Commissie hiervan binnen een redelijke termijn voordat een definitief besluit wordt genomen, op de hoogte en geeft daarbij aan welke

  gedelegeerde bevoegdheden mogelijk worden ingetrokken en waarom.

 • 3. 
  Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheden. Het besluit treedt onmiddellijk of op een in dat besluit bepaalde latere datum in

  werking. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 9

 • 1. 
  De Raad kan tegen een gedelegeerde handeling bezwaar aantekenen binnen een termijn van drie maanden na de datum van kennisgeving.
 • 2. 
  Indien de Raad bij het verstrijken van deze termijn geen bezwaar tegen de gedelegeerde handeling heeft aangetekend, of indien hij de Commissie vóór die datum meedeelt dat hij heeft besloten geen bezwaar aan te tekenen, wordt de gedelegeerde handeling bekendgemaakt

  in het Publicatieblad van de Europese Unie en treedt zij op de daarin vastgestelde datum in werking.

DG G NL

 • 3. 
  Indien de Raad bezwaar aantekent tegen de vastgestelde gedelegeerde handeling, treedt deze niet in werking. De Raad motiveert zijn bezwaar tegen de gedelegeerde handeling.

Artikel 10

De Commissie stelt het Europees Parlement in kennis van de door haar vastgestelde gedelegeerde handelingen, de mogelijke bezwaren die daartegen worden gemaakt of de intrekking van de bevoegdheidsdelegatie door de Raad.

Artikel 11

 • 1. 
  De Commissie wordt bijgestaan door het Comité douanewetboek.
 • 2. 
  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG i van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de

  aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden 1 van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG i bedoelde periode is drie maanden.

14482/10 VP/mm 9

DG G NL

Artikel 12

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het

Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf … ∗ ∗ ∗ ∗ , met uitzondering van de artikelen 6 tot en met 10 die van toepassing

zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te

Voor de Raad

De voorzitter

∗ ∗ ∗ ∗ PB: gelieve de datum in te voegen: de eerste dag van de eerste kalendermaand na de datum

van inwerkingtreding van deze verordening.

DG G NL

BIJLAGE I

Eindproducten voor gebruik in de landbouw, de handel of door de industrie

GN-code 1 GN Code GN Code GN Code

4016 94 00 8422 30 00 8501 61 20 9016 00 10 4415 10 10 8423 89 00 8501 64 00 9017 30 10 5608 8424 30 90 8502 39 9020 00 00 6203 31 00 8427 20 11 8504 32 80 9023 00 10 6203 39 19 8440 10 90 8504 33 00 9023 00 80 6204 11 00 8442 50 23 8504 40 90 9024 10 6205 90 80 8442 50 29 8510 30 00 9024 80 6506 99 8450 11 90 8515 19 00 9025 19 20 7309 00 59 8450 12 00 8515 39 13 9025 80 40 7310 10 00 8450 20 00 8515 80 91 9025 80 80 7310 29 10 8451 21 90 8516 29 99 9027 10 10 7311 00 8451 29 00 8516 80 80 9030 31 00 7321 81 90 8451 80 80 8518 30 95 9032 10 20

1 Op 1 januari 2009 toepasselijke GN-codes vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1031/2008 i van de Commissie van 19 september 2008 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 i van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het

gemeenschappelijk douanetarief (PB L 291 van 31.10.2008, blz. 1).

BIJLAGE I DG G NL

GN-code 1 GN Code GN Code GN Code

7323 93 90 8452 10 19 8523 21 00 9032 10 81 7326 20 80 8452 29 00 8526 91 80 9032 89 00 7612 90 98 8458 11 80 8531 10 95 9107 00 00 8405 10 00 8464 90 8543 20 00 9201 90 00 8412 29 89 8465 10 90 8543 70 30 9202 90 30 8412 80 80 8465 92 00 8543 70 90 9506 91 90 8413 81 00 8465 93 00 8546 90 90 9506 99 90 8413 82 00 8465 99 90 9008 10 00 9507 10 00 8414 40 90 8467 11 10 9011 80 00 9507 20 90 8414 60 00 8467 19 00 9014 80 00 9507 30 00 8414 80 80 8467 22 30 9015 80 11 9507 90 00 8415 10 90 8467 22 90 9015 80 19 8415 82 00 8479 89 97 9015 80 91 8418 30 20 8501 10 91 9015 80 93 8418 50 8501 20 00 9015 80 99

BIJLAGE I DG G NL

BIJLAGE II

Grondstoffen en onderdelen die voor landbouwdoeleinden,

industriële verwerking of onderhoud worden gebruikt

GN-code 1 GN Code GN Code GN Code

3102 40 10 7318 22 00 8415 90 00 8529 10 39

3105 20 10 7320 20 89 8421 23 00 8529 10 80

4008 29 00 7323 99 99 8421 29 00 8529 10 95

4009 42 00 7324 90 00 8421 31 00 8529 90 65

4010 12 00 7326 90 98 8421 99 00 8529 90 97

4015 90 00 7412 20 00 8440 90 00 8531 90 85

4016 93 00 7415 21 00 8442 40 00 8539 31 90

4016 99 97 7415 29 00 8450 90 00 8543 70 90

5401 10 90 7415 33 00 8451 90 00 8544 20 00

5407 42 00 7419 91 00 8452 90 00 8544 42 90

5407 72 00 7606 11 91 8478 90 00 8544 49 93

1 Op 1 januari 2009 toepasselijke GN-codes vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1031/2008 i van de Commissie van 19 september 2008 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 i van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het

gemeenschappelijk douanetarief (PB L 291 van 31.10.2008, blz. 1).

BIJLAGE II DG G NL

GN-code 1 GN Code GN Code GN Code

5601 21 90 7606 11 93 8481 20 10 9005 90 00

5608 7606 11 99 8481 30 99 9011 90 90

5806 32 90 7616 10 00 8481 40 9014 90 00

7907 00 8481 80 99 9015 90 00

5901 90 00 8207 90 99 8482 10 90 9024 90 00

5905 00 90 8302 42 00 8482 80 00 9029 20 31

6217 90 00 8302 49 00 8483 40 90 9209 91 00

6406 20 90 8308 90 00 8483 60 80 9209 92 00

7303 00 90 8406 90 90 8484 10 00 9209 94 00

7315 12 00 8409 91 00 8503 00 99 9506 70 90

7315 89 00 8409 99 00 8509 90 00

7318 14 91 8411 99 00 8511 80 00

7318 15 69 8412 90 40 8511 90 00

7318 15 90 8413 30 80 8513 90 00

7318 16 91 8413 70 89 8514 90 00

14482/10 VP/mm 2

BIJLAGE II DG G NL

2.

Originele weergave

afbeelding document
 
 
 
 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.