Brief commissie; Mededeling n.a.v. de subsidiariteitstoets van de verordening Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging COM(2010)521 - EU-voorstel: Verordening inzake het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging COM(2010)521 - EU monitor

EU monitor
Woensdag 21 oktober 2020
kalender

Brief commissie; Mededeling n.a.v. de subsidiariteitstoets van de verordening Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging COM(2010)521 - EU-voorstel: Verordening inzake het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging COM(2010)521

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 552

EU-voorstel: Verordening inzake het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging COM(2010)521 i

Nr. 2

BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 november 2010

Op 6 oktober 2010 heeft de Europese Commissie het voorstel voor een Verordening Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging ENISA COM(2010)521gepubliceerd.

De vaste commissie voor Economie, Landbouw en Innovatie heeft dit voorstel getoetst op subsidiariteit. Door deze commissie is bijgaande conceptbrief opgesteld.

Conform de procedureafspraak bij het Reglement van Orde leg ik namens de vaste commissie voor Europese zaken deze brief nu graag ter instemming aan de Kamer voor.

Voorgesteld wordt, de brief aan de Europese Commissie te sturen, en tevens aan de overige Europese instellingen en de Nederlandse regering.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Verburg

Bijlage                                                     CONCEPT

Vice-voorzitter van de Europese Commissie

B – 1049 Brussel

België

Den Haag, .. november 2010

Geachte heer Sˇ efcˇovicˇ,

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft, overeenkomstig de daarvoor vastgestelde procedure, het bovengenoemde voorstel getoetst aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. Daarmee is toepassing gegeven aan artikel 5 EU-Verdrag en Protocol 2 bij het Verdrag van Lissabon betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel.

Met deze brief stel ik u in kennis van het standpunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Afschriften van deze brief zijn gezonden aan het Europees Parlement, de Raad en de Nederlandse regering.

De Tweede Kamer is van oordeel dat de Europese Commissie voldoende heeft aangetoond dat het voorstel voldoet aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit.

Hoogachtend,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Gerdi A. Verbeet

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.