COM(2011)453 - Toegang tot de werkzaamheden van kredietinstellingen en het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 30 oktober 2020
kalender

COM(2011)453 EUe - Richtlijn
Toegang tot de werkzaamheden van kredietinstellingen en het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze Richtlijn i is opgesteld door het Directoraat-generaal Interne markt en diensten (MARKT) i en het Directoraat-generaal Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkten (FISMA) i van de Europese Commissie en op 20 juli 2011 voorgelegd aan de Raad van de Europese Unie en ter medebeslissing i aan het Europees Parlement.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de toegang tot de werkzaamheden van kredietinstellingen en het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat

officiële Engelstalige titel

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and amending Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2011)453 NLEN
Extra COM-nummers SEC(2011)953; SEC(2011)952
Procedurenummer i 2011/0203(COD)
Celex-nummer i 52011PC0453

2.

Key dates

Document 20-07-2011
Online publicatie 26-07-2011
Besluit 26-06-2013; Richtlijn 2013/36
Bekendmaking in Publicatieblad i 27-06-2013; Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014,OJ L 176, 27.6.2013

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs), een overzicht van relevante raadplegingen en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.