Richtlijn 1978/660 - Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 31 juli 1978 tot 18 juli 2013 en moest uiterlijk op 30 juli 1980 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen

officiële Engelstalige titel

Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the annual accounts of certain types of companies
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1978/660
Origineel voorstel COM(1971)1232 NL
Celex-nummer i 31978L0660

3.

Key dates

Document 25-07-1978
Bekendmaking in Publicatieblad 14-08-1978; Special edition in Hungarian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Portuguese: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Greek: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Spanish: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001,OJ L 222, 14.8.1978,Special edition in Slovenian: Chapter 17 Volume 001
Inwerkingtreding 31-07-1978; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 18-07-2013; opgeheven door 32013L0034
Omzetting 30-07-1980; zie art. 55
31-07-1980; zie art. 55
30-01-1982; zie art. 55
31-01-1982; zie art. 55
30-07-1985; zie art. 55
31-07-1985; zie art. 55
Kennisgeving 31-07-1978

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31978L0660

Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen

Publicatieblad Nr. L 222 van 14/08/1978 blz. 0011 - 0031

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 17 Deel 1 blz. 0017

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 06 Deel 2 blz. 0017

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 17 Deel 1 blz. 0017

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 17 Deel 1 blz. 0055

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 17 Deel 1 blz. 0055

++++

VIERDE RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 25 juli 1978

op de grondslag van artikel 54 , lid 3 , sub g ) , van het Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen

( 78/660/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 54 , lid 3 , sub g ) ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat de coordinatie van de nationale voorschriften inzake de indeling en de inhoud van de jaarrekening en het jaarverslag , de waarderingsmethoden , alsmede de openbaarmaking van deze stukken , met name voor wat betreft de naamloze vennootschap en de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van bijzonder belang is voor de bescherming van de deelnemers in deze vennootschappen en van derden ;

Overwegende dat de coordinatie van de desbetreffende voorschriften voor de vennootschappen van voormelde rechtsvormen tegelijkertijd moet plaatsvinden aangezien hun werkzaamheid vaak de grenzen van het nationale grondgebied overschrijdt en door hen aan derden geen andere waarborg wordt geboden dan het vermogen van de vennootschap ; dat voorts in artikel 2 , lid 1 , sub f ) , van Richtlijn 68/151/EEG ( 3 ) de noodzaak en het dringende karakter van deze coordinatie werden erkend en bevestigd ;

Overwegende dat het bovendien nodig is dat in de Gemeenschap gelijkwaardige juridische minimumvereisten worden vastgesteld inzake de omvang van de door concurrerende vennootschappen openbaar te maken financiële gegevens ;

Overwegende dat de jaarrekening een getrouw beeld moet geven van het vermogen , de financiële positie en het resultaat van de vennootschap ; dat te dien einde voor de opstelling van de balans en de winst - en verliesrekening schema's moeten worden voorgeschreven en dat de minimuminhoud van de toelichting alsmede van het jaarverslag moet worden vastgesteld ; dat echter aan bepaalde vennootschappen , wegens hun gering economisch en sociaal belang , afwijkingen kunnen worden toegestaan ;

Overwegende dat de verschillende waarderingsmethoden voor zover nodig moeten worden gecoordineerd opdat de vergelijkbaarheid en de gelijkwaardigheid van de door de jaarrekening verschafte inlichtingen wordt verzekerd ;

Overwegende dat de jaarrekening van alle vennootschappen waarop deze richtlijn van toepassing is , overeenkomstig Richtlijn 68/151/EEG openbaar moet worden gemaakt ; dat echter ook op dit gebied bepaalde afwijkingen kunnen worden toegestaan ten behoeve van kleine en middelgrote vennootschappen ;

Overwegende dat de jaarrekening moet worden gecontroleerd door daartoe bevoegde personen wier minimum-kwalificaties later zullen worden gecoordineerd en dat alleen kleine vennootschappen van deze controleplicht kunnen worden ontheven ;

Overwegende dat wanneer een vennootschap deel uitmaakt van een concern , het wenselijk is dat een concernjaarrekening wordt gepubliceerd die een getrouw beeld geeft van de activiteiten van het concern als geheel ; dat echter , totdat een richtlijn van de Raad inzake geconsolideerde rekeningen in werking treedt , ontheffing van bepaalde voorschriften van de onderhavige richtlijn moet worden verleend ;

Overwegende dat de termijn voor de toepassing van bepaalde...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.